Projekty badawcze

Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety)

Państwa członkowskie UE wznawiają Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter – ERSC)..

Projekt służył uruchomieniu Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach,
w którym eksperci będą promować różnym grupom odbiorców szeroko rozumianą wiedzę i dobre praktyki dot. projektowania uniwersalnego.

„Moving Stars” – Bezpieczne poruszanie się po wszystkich drogach – „Migające Gwiazdy”. 
 Finansowane z Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety).

 
 

Zmiana podejścia w europejskich szkołach do realizacji programów i inicjatyw w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wsparcie rozwoju zawodowego nauczycieli w tym obszarze. W ramach projektu powstaje partnerstwo strategiczne interesariuszy bezpieczeństwa ruchu drogowego: m.in. ekspertów bezpieczeństwa ruchu drogowego, pedagogów i twórców aplikacji edukacyjnych, władz lokalnych.

Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR) przy Instytucie Transportu Samochodowego.

European Road Safety Tunes.
Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Badanie uwarunkowań wypadków drogowych z udziałem motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów w Unii Europejskiej.
Study on accident causation for traffic accidents involving powered two-wheelers and bicycles in the European Union.

Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo.

Działania skierowane do niechronionych uczestników ruchu, osób starszych, młodych kierowców i użytkowników dróg w Europie AVENUE.
Actions for Vulnerable, Elderly, Novice drivers and road Users in Europe – for the traffic safety.

SOL

SOL – Kompleksowa Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Europy Środkowej.
SOL (Save Our Lives) – A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe.

Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich ISEMOA.
Improving Seamless Energy-Efficient Mobility Chains for All ISEMOA.

Kryteria dla najlepszych praktyk w zakresie systemów punktów karnych BEST POINT.
Criteria for BEST Practice Demerit POINT Systems.

System zbierania, transferu i analizy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego DaCoTA.
Road Safety Data, Collection, Transfer and Analysis DaCoTA.

Zintegrowany system bezpiecznego transportu dzieci do/i ze szkoły (Bezpieczna droga do szkoły).
Integrated System for Safe Transportation of Children to School (SAFEWAY2SCHOOL)

Społeczne Postawy wobec Zagrożeń w Ruchu Drogowym w Europie (SARTRE 4).
Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe (SARTRE 4)

Prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków, lekarstw DRUID.
Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines DRUID.

Międzykulturowe Podejście do Bezpieczeństwa Użytkowników Dróg ICARUS.
Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety ICARUS

Opracowanie i wdrożenie modułu edukacyjnego CLOSE TO do systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Unii Europejskiej MODULE CLOSE TO.
EU Module Close To Project: Peer-to-peer Training in Driver Training Education.

Opracowanie i wdrożenie interaktywnych multimedialnych programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zjednoczonej Europie ERIC.
Experiencing CBT Programmes in Road Safety in the European Community

EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 – Europejska Kampania Społeczna nt. popularyzacji stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających do przewozu dzieci w samochodach osobowych – Kampania KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH.
EUCHIRES 2005, 2006 i 2007 – European public awareness campaign on the use of seat belts and child restraint systems

ROSE-25 – Inwentaryzacja i sporządzenie europejskiego podręcznika dobrych praktyk w zakresie edukacji drogowej adresowanych do młodych osób. 
ROSE-25 – Inventory and Compiling of an European Good Practice guide on road safety education targeted at young people.

Skip to content