O nas

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (POBR) powstało w 2013 r. w Instytucie Transportu Samochodowego dzięki funduszom europejskim z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zajmuje się zbieraniem, gromadzeniem, analizowaniem i upowszechnianiem danych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Dane te służą m. in. do oceny skuteczności podejmowanych działań, kreowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego i podnoszenia świadomości społeczeństwa w obszarze zagrożeń w ruchu drogowym.

Cel i zakres działania POBR.

Głównym celem Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego POBR jest przyczynienie się do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. POBR dostarcza dane o zagrożeniach na polskich drogach i rozpowszechnia wiedzę na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nadrzędnym celem Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego POBR jest zmniejszenie liczby ofiar wypadków drogowych w Polsce. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest dostarczanie danych o zagrożeniach na polskich drogach i rozpowszechnianie wiedzy na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rzetelna baza danych o zdarzeniach drogowych jest podstawą do identyfikacji głównych problemów brd, punktem wyjścia dla planowania działań prewencyjnych i źródłem informacji w procesie oceny wdrożonych przedsięwzięć. Od zakresu oraz jakości zbieranych danych i ich analiz w dużej mierze zależy trafność podejmowanych decyzji, a tym samym poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach.
Wykorzystując zalecenia Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005-2007-2013 oraz założenia europejskiego projektu SafetyNet i projektu DaCoTA, Instytut Transportu Samochodowego utworzył Polskie Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego POBR.  Zadanie to zostało zrealizowane w latach 2010-2014 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
System informatyczny POBR składa się z dwóch części: hurtowni danych (HD) i portalu informacyjnego www.obserwatoriumbrd.pl.

Do podstawowych zadań POBR należy:

 • rozpowszechnianie wiedzy na temat najlepszych praktyk (procedury zbierania danych, analizy, podejmowane działania, ocena uzyskanych efektów),
 • udostępnianie danych i informacji przedstawicielom władzy różnych szczebli oraz specjalistom i społeczeństwu,
 • zbieranie danych (nadzór i weryfikacja),
 • opracowywanie analiz i badań oraz ich publikacja na portalu,
 • ocena programów i wdrożonych działań,
 • współpraca z Wojewódzkimi Obserwatoriami BRD, WORD-ami i innymi instytucjami krajowymi,
 • współpraca z europejską bazą danych (CARE) i Komisją Europejską DG MOVE.


Dane i informacje zgromadzone w POBR są przeznaczone dla:

 • przedstawicieli władz państwowych i samorządowych,
 • zarządców dróg wszystkich szczebli,
 • specjalistów z różnych dziedzin – projektantów, psychologów, nauczycieli, prawników, policjantów, studentów itp.,
 • mediów, obywateli/przedstawicieli społeczności lokalnych,
 • instytucji międzynarodowych: IRTAD, ETSC, Mobility & Transport – Road Safety.
Skip to content