Projekty badawcze

MOVING Safely To All RoadS – „Moving STARS”

OPIS:
„Moving Stars” – Bezpieczne poruszanie się po wszystkich drogach – „Migające Gwiazdy”.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Program Erasmus+ Unii Europejskiej

CEL PROJEKTU:
Celem projektu MOVING STARS jest opracowanie programu edukacyjnego, przeznaczonego głównie dla nauczycieli szkół podstawowych do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności, uwzględniającego techniki nauczania-uczenia się oparte na różnego rodzaju grach i zabawach ruchowych. Ideą programu jest połączenie aplikacji cyfrowych z „tradycyjnymi” grami i zabawami, odpowiednimi dla etapu rozwoju uczniów między 5. a 11. rokiem życia, zawierającymi elementy sensomotoryczne, językowe, poznawcze, społeczne i emocjonalne, w celu promowania holistycznego podejścia do bezpieczeństwa ruchu drogowego.

STRONA PROJEKTU:
www.MOVINGSTARS.eu

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2020-2022

PARTNERZY PROJEKTU:
W projekcie uczestniczy 7 partnerów reprezentujących 5 krajów:

 • HELLENIC RESEARCH AND EDUCATIONAL INSTITUTE FOR ROAD SAFETY, PREVENTION AND REDUCTION OF TRAFFIC ACCIDENTS “PANOS MYLONAS” – RSI “PANOS MYLONAS”, GRECJA (lider projektu)
 • SANT JOSEP – ESCOLA A. AGUILERA, HISZPANIA
 • INNOFY – FRAUD LINE ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE SERVICES, GRECJA
 • INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO – ITS, POLSKA
 • KILDARE TOWN EDUCATE TOGETHER, IRLANDIA
 • OMEGA TECH – THEOFANIS ALEXANDRIDIS KAI SIA EE, GRECJA
 • ZOGRAPHEION HIGH SCHOOL, TURCJA


OPIS PROJEKTU:
MOVING STARS proponuje innowacyjne podejście do edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności, oparte na grach i zabawach ruchowych, zaprojektowanych z myślą o najmłodszych uczestnikach ruchu drogowego.

Adresatami zadań projektowych są uczniowie, nauczyciele i szkoły.

Cele projektu dla uczniów:

 • Poszerzanie wiedzy i zrozumienie przez uczniów zasad i sytuacji drogowych, a także rozwijanie i doskonalenie umiejętności bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym jako piesi i rowerzyści.
 • Kształtowanie umiejętności ruchowych uczniów poprzez stosowanie tradycyjnych i cyfrowych gier i zabaw edukacyjnych w celu stworzenia podstaw bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym.
 • Promowanie kultury bezpieczeństwa, w tym świadomości ryzyka i bezpieczeństwa osobistego.
 • Promowanie aktywnych form przemieszczania się i świadomego wyboru środka transportu.
 • Zmniejszenie liczby rannych i zabitych w wypadkach drogowych wśród dzieci, w drodze do/ze szkoły i na innych codziennych trasach.


Cele projektu dla nauczycieli:

 • Aktualizacja wiedzy i umiejętności nauczycieli na temat edukacji z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności w celu zachęcenia ich do włączenia tej tematyki do prowadzonych zajęć.
 • Rozszerzenie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie projektowania i wdrażania innowacyjnych multidyscyplinarnych działań edukacyjnych, jak również metodyk i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, prowadzonych przez podmioty z różnych krajów UE.
 • Zapewnienie nauczycielom narzędzi i zasobów szkoleniowych do wdrażania działań edukacyjnych związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, opartych na grach i zabawach.
 • Zwiększenie świadomości międzykulturowej nauczycieli poprzez współpracę z partnerami z krajów europejskich, opartą o kulturę dzielenia się.


Cele projektu dla szkół:

 • Utworzenie sieci 100 szkół podstawowych, które pilotażowo wdrożą opracowany program, pełniących funkcję laboratoriów tzw. „STARS HUBS” do realizacji działań związanych z edukacją z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i mobilności, angażujących społeczność szkolną, w tym nauczycieli, uczniów, rodziców i społeczność lokalną.
 • Zastosowanie w pracy szkoły zestawu narzędzi „MOVING STARS BOX”, składającego się z podręcznika dla nauczycieli, cyfrowej aplikacji, materiałów pomocniczych opracowanych na potrzeby gier i zabaw oraz wytycznych do stworzenia HUBu w szkole.
 • Utworzenie stanowisk edukacyjnych związanych z różnymi tematami bezpieczeństwa ruchu drogowego (np. bezpieczne poruszanie się pieszo, utrzymanie równowagi, przechodzenie przez ulicę, znaki drogowe, widoczność na drodze, rozproszenie uwagi itp.), przy których dzieci będą uczyć się poprzez udział w grach i zabawach.
 • Uczestniczenie w wydarzeniach promujących projekt na poziomie międzynarodowym zorganizowanych przez konsorcjum projektowe.
Skip to content