Projekty badawcze

Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach (CWoD)

OPIS PROJEKTU:

Projekt służy uruchomieniu Centrum wiedzy o dostępności do transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach, w którym eksperci będą promować różnym grupom odbiorców szeroko rozumianą wiedzę i dobre praktyki dot. projektowania uniwersalnego.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Dofinansowanie projektu wynosi 5.319.184,20 zł, w tym ze środków europejskich 4.624.388,14 zł.

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest powołanie i prowadzenie Centrum wiedzy o dostępności, w którym będą promowane zagadnienia dot. projektowania uniwersalnego oraz, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, wypracowane i upowszechniane innowacyjne rozwiązania, produkty oraz standardy usług powszechnych prowadzących do zwiększenia mobilności i poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się, w tym korzystaniu ze środków transportu indywidualnego (tzn. wózków inwalidzkich, rowerów, motorowerów, samochodów osobowych).

Celem pośrednim projektu jest wsparcie kadry akademickiej wnioskodawców projektu w przygotowaniu do prowadzenia kształcenia oraz realizacji działalności szkoleniowej w zakresie projektowania uniwersalnego, przeciwdziałającemu wykluczeniu osób o szczególnych potrzebach w przemieszczaniu się.

W ramach realizacji projektu zostaną opracowane i wdrożone programy szkoleń dla tej grupy, jak również studentów, adaptatorów, woluntariuszy, osób o szczególnych potrzebach dotyczące projektowania uniwersalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru transportu.

ZADANIA PROJEKTU:

  • Uruchomienie i prowadzenie Centrum wiedzy o dostępności.
  • Przebudowa infrastruktury przeznaczonej przez WAT na cele projektu w celu dostosowania jej do potrzeb Centrum.
  • Podjęcie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym związanym z transportem i mobilnością.
  • Prowadzenie dwóch punktów informacyjno-konsultacyjnych dla podmiotów zewnętrznych w zakresie dostępności i projektowania uniwersalnego.
  • Przygotowanie do prowadzenia kształcenia i realizacji działalności szkoleniowej.
  • Podniesienie kompetencji kadry akademickiej Wydziału Inżynierii Mechanicznej WAT i Instytutu Psychologii UKSW w zakresie projektowania uniwersalnego.
  • Upowszechnienie zasad projektowania uniwersalnego w środowisku społeczno-gospodarczym związanym z transportem i mobilnością.

 

STRONA PROJEKTU:

cwod.wim.wat.edu.pl; www.facebook.com/cwdprojekt

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

1.10.2021-30.09.2023

PARTNERZY PROJEKTU:

W projekcie uczestniczy 3 partnerów:

  • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Wydział Inżynierii Mechanicznej, Instytut Pojazdów i Transportu (lider),
  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Psychologii,
  • Instytut Transportu Samochodowego (Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych; Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
 
Efektem współpracy zespołów: Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Instytutu Transportu Samochodowego, jest multidyscyplinarna publikacja pt. Projektowanie uniwersalne w kontekście mobilności osób o szczególnych potrzebach i dostępności transportu osobistego dotycząca promowania wiedzy o dostępności transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach oraz projektowaniu uniwersalnym wśród różnych grup odbiorców.

Zawiera kompilację haseł tematycznych skupionych wokół czterech zagadnień:
1. projektowanie uniwersalne,
2. osoby o szczególnych potrzebach,
3. osoby z  niepełnosprawnościami w transporcie drogowym,
4. przygotowywanie usług motoryzacyjnych pod kątem ich dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Każdy z opracowanych zestawów haseł stanowi niezależną całość. Na ich końcu znajdują się pytania do czytelników lub ćwiczenia (odwołujące się również do zawartości portalu POBR), z jednej strony podsumowujące zdobytą wiedzę, z drugiej uzupełniające zagadnienie o nowe elementy, w tym również praktyczne.

Publikacja jest adresowana w szczególności do kadr szkolących, poruszających podczas zajęć powyższe zagadnienia, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Materiał może być uzupełnieniem zajęć lekcyjnych, wykładów, szkoleń, kursów. Można go realizować zarówno sekwencyjnie, jak i wybiórczo.

Opracowanie jest dostępne w zakładce publikacje

(https://obserwatoriumbrd.pl/publikacjeinne/)

Skip to content