Deklaracja dostępności

Prosimy o zapoznanie się z deklaracją dostępności naszej strony WWW według zgodności z WCAG 2.0 i innych wymagań związanych z dostępnością.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

Koordynatorem dostępności jest Pani Beata Stasiak-Cieślak, Pełnomocnik Dyrektora ds. Osób Niepełnosprawnych ITS (osoba z niepełnosprawnością ruchową), adres siedziby ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, adres poczty elektronicznej cum@its.waw.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 22 43 85 335. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Dostępność cyfrowa.

Strona internetowa Instytutu Transportu Samochodowego jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych dla wymagań WCAG 2.0.

Dostępność architektoniczna.

Instytut Transportu Samochodowego zobowiązuje się zapewnić dostępność architektoniczną. ITS posiada siedem budynków, w tym w czterech  prowadzi podstawową działalność usługową, m.in. dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi w zakresie mobilności. Trzy budynki są wolne od barier architektonicznych. Na dzień sporządzania deklaracji jest niedostępny pod względem architektonicznym budynek główny ITS, który w krótkim czasie będzie poddany modernizacji.

Dla osób na wózkach dostępny jest budynek: Stacji Kontroli Pojazdów, Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób z Niepełnosprawnościami wraz z dostępnymi toaletami a także Pracownia Psychologii Transportu. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. ITS nie dysponuje także osobą znającą język migowy (PJM). W ITS nie ma pętli indukcyjnych. ITS umożliwia wstęp do budynków z psem asystującym.

Deklarację (1) sporządzono w dniu 2021-03-24 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez ITS.

Deklarację (2) sporządzono w dniu 2023-03-06 na podstawie wewnętrznej oceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony, tj.: Testu European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny: https://obserwatoriumbrd.pl/ = 96.72%

Budynki ITS poddawane są termomodernizacji oraz prac w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjnej.

Data publikacji: 7 marca 2023

Skip to content