Projekty badawcze

Projekt Baseline

Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety).

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Grant Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach realizacji programu “Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

STRONA PROJEKTU:

https://baseline.vias.be

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie metodologii badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzenie pomiarów w krajach partnerskich.  Projekt ma za zadanie wspierać rządy krajów członkowskich UE w zbieraniu i raportowaniu tych wskaźników

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Lata 2020-2022

PARTNERZY PROJEKTU:

Projekt BASELINE jest realizowany przez konsorcjum partnerów z 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu jest Instytut Vias z Belgii. Pozostali partnerzy:

Austria: Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology oraz Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV)
Bułgaria: Bulgarian State Agency for Road Safety 
Cypr: Ministry of Transport Communications and Works 
Republika Czeska: Ministry of Transport  oraz Transport Research Center (CDV)
Finlandia: Finnish Transport and Communications Agency Traficom oraz VTT Technical Research Centre of Finland
Niemcy: Federal Highway Research Institute (BASt) 
Grecja: Directorate of Road Traffic & Safety in the Ministry of Infrastructure & Transport oraz
National Technical University of Athens (NTUA)
Irlandia: Road Safety Authority (RSA) 
Łotwa: Ministry of Transport 
Litwa: Public Enterprise Transport Competence Agency (TKA) 
Luksemburg: Ministry of Mobility and Public Works 
Malta: Transport Malta 
Holandia: Ministry of Infrastructure and Water Management oraz Institute for Road Safety Research (SWOV)
Polska: Instytut Transportu Samochodowego (ITS) 
Portugalia: Portuguese Road Safety Authority (ANSR) oraz
National Laboratory for Civil Engineering (LNEC), PRP, IMT, IP, INEM
Słowacja: Ministry of Transport and Construction 
Hiszpania: Directorate-General for Traffic (DGT) 
Szwecja: Sweden Transport Administration (Trafikverket) 

OPIS PROJEKTU:

Komisja Europejska, biorąc pod uwagę konieczność opracowania i wdrożenia nowych zasad oceny kolejnych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, określiła zestaw podstawowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), obejmujący wszystkie elementy „bezpiecznego systemu” (Safe System). Ich stały monitoring pozwoli na podejmowanie sprofilowanych działań interwencyjnych mających odwrócić niekorzystne trendy. Określenie wartości wskaźników oraz monitorowanie ich zmian w czasie umożliwi przeprowadzenie oceny realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie BASELINE wskazano 8 podstawowych wskaźników brd:

KPI 1: Prędkość: % kierowców nieprzekraczających dopuszczalnych prędkości
KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci: % osób stosujących pasy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające
KPI 3: Kaski: % osób stosujących kaski
KPI 4: Alkohol: % kierowców, w organizmach których stwierdzono zawartość alkoholu poniżej dopuszczalnego limitu
KPI 5: Rozproszenie uwagi: % kierowców nieużywających telefonów komórkowych
KPI 6: Pojazdy: % nowych pojazdów z określoną oceną EuroNCAP (powyżej 5*)
KPI 7: Infrastruktura drogowa: % dróg/przejechanych kilometrów po drogach z określoną oceną (np. powyżej 5*)
KPI 8: Opieka powypadkowa: czas odpowiedzi na wezwanie

Dane potrzebne do wyznaczenia KPIs są zbierane przez partnerów projektu w latach 2020-2022. W Polsce na podstawie zebranych danych zostanie wyznaczonych pięć pierwszych wskaźników: KPI 1-KPI 5.

Realizacja projektu ma fundamentalne znaczenie dla wdrożenia kolejnego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030 (Commission Staff Working Document EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Next steps towards “Vision Zero” SWD(2019) 283 final: https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/swd20190283-roadsafety-vision-zero.pd).

Projekt Baseline jest odpowiedzią na potrzeby monitoringu działań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach członkowskich. Zadania projektu uwzględniają stworzenie wspólnej metodologii badań z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych oraz przeprowadzenie pomiarów umożliwiających określenie wartości wskaźników KPIs w poszczególnych krajach na początku realizacji europejskiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030.  Opracowana metodologia powinna spełniać wszystkie wymogi naukowe, a jednocześnie uwzględniać uwarunkowania w poszczególnych krajach. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach konsorcjum zostały powołane specjalne zespoły ekspertów z różnych krajów do opracowania metodologii wyznaczania poszczególnych wskaźników.

Przy ich określaniu należy brać pod uwagę w szczególności zasięg geograficzny (w odniesieniu do całego państwa członkowskiego) i dobór próby. Podczas analizowania wyników należy uwzględnić różnice w regulacjach prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach, np. dotyczące dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi.

W ramach projektu każdy kraj zadeklarował przeprowadzenie badań mających na celu określenie wybranych wskaźników. Zakłada się przeprowadzenie dwóch serii badań: w okresie wiosennym i w okresie jesiennym (w zależności od sytuacji pandemicznej). Metodologia badań została ściśle określona dla każdego wskaźnika co do wielkości próby, czasu i lokalizacji badań i zakresu zbieranych danych. Wyniki zostaną poddane analizie statystycznej, aby zapewnić reprezentatywność i porównywalność wskaźników z różnych krajów zorganizowanych przez konsorcjum projektowe.

Skip to content