Projekty badawcze

Projekt Baseline

Europejskie badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Collection of Key Performance Indicators (KPIs) for road safety).

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Grant Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transportu (DG MOVE) Komisji Europejskiej MOVE/C2/SUB/2019-558/CEF/PSA/SI2.835753

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA w ramach realizacji programu “Projekty Międzynarodowe Współfinansowane”

STRONA PROJEKTU:

https://baseline.vias.be

CEL PROJEKTU:

Celem projektu było opracowanie metodologii badania w celu wyznaczenia wskaźników efektywności działań w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz przeprowadzenie pomiarów w krajach partnerskich.  Projekt miał za zadanie wspierać rządy krajów członkowskich UE w zbieraniu i raportowaniu tych wskaźników.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Lata 2020-2022

PARTNERZY PROJEKTU:

Projekt BASELINE był realizowany przez konsorcjum partnerów z 19 państw członkowskich Unii Europejskiej. Koordynatorem projektu był Instytut Vias z Belgii. Pozostali partnerzy:

Austria: Federal Ministry for Climate Action, Environment, Energy, Mobility, Innovation and Technology oraz Kuratorium für Verkehrssicherheit (KfV)
Bułgaria: Bulgarian State Agency for Road Safety 
Cypr: Ministry of Transport Communications and Works 
Republika Czeska: Ministry of Transport  oraz Transport Research Center (CDV)
Finlandia: Finnish Transport and Communications Agency Traficom oraz VTT Technical Research Centre of Finland
Niemcy: Federal Highway Research Institute (BASt) 
Grecja: Directorate of Road Traffic & Safety in the Ministry of Infrastructure & Transport oraz
National Technical University of Athens (NTUA)
Irlandia: Road Safety Authority (RSA) 
Łotwa: Ministry of Transport 
Litwa: Public Enterprise Transport Competence Agency (TKA) 
Luksemburg: Ministry of Mobility and Public Works 
Malta: Transport Malta 
Holandia: Ministry of Infrastructure and Water Management oraz Institute for Road Safety Research (SWOV)
Polska: Instytut Transportu Samochodowego (ITS) 
Portugalia: Portuguese Road Safety Authority (ANSR) oraz
National Laboratory for Civil Engineering (LNEC), PRP, IMT, IP, INEM
Słowacja: Ministry of Transport and Construction 
Hiszpania: Directorate-General for Traffic (DGT) 
Szwecja: Sweden Transport Administration (Trafikverket) 

OPIS PROJEKTU:

Komisja Europejska, biorąc pod uwagę konieczność opracowania i wdrożenia nowych zasad oceny kolejnych programów bezpieczeństwa ruchu drogowego, określiła zestaw podstawowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), obejmujący wszystkie elementy „bezpiecznego systemu” (Safe System). Ich stały monitoring pozwoli na podejmowanie sprofilowanych działań interwencyjnych mających odwrócić niekorzystne trendy. Określenie wartości wskaźników oraz monitorowanie ich zmian w czasie umożliwi przeprowadzenie oceny realizacji programów bezpieczeństwa ruchu drogowego. W projekcie BASELINE wskazano 8 podstawowych wskaźników brd:

KPI 1: Prędkość: % kierowców nieprzekraczających dopuszczalnych prędkości
KPI 2: Pasy bezpieczeństwa i urządzenia do przewożenia dzieci: % osób stosujących pasy bezpieczeństwa i urządzenia zabezpieczające
KPI 3: Kaski: % osób stosujących kaski
KPI 4: Alkohol: % kierowców, w organizmach których stwierdzono zawartość alkoholu poniżej dopuszczalnego limitu
KPI 5: Rozproszenie uwagi: % kierowców nieużywających telefonów komórkowych
KPI 6: Pojazdy: % nowych pojazdów z określoną oceną EuroNCAP (powyżej 5*)
KPI 7: Infrastruktura drogowa: % dróg/przejechanych kilometrów po drogach z określoną oceną (np. powyżej 5*)
KPI 8: Opieka powypadkowa: czas odpowiedzi na wezwanie

Dane potrzebne do wyznaczenia KPIs były zbierane przez partnerów projektu w latach 2020-2022. W Polsce na podstawie zebranych danych zostało wyznaczonych pięć pierwszych wskaźników: KPI 1-KPI 5.

Realizacja projektu ma fundamentalne znaczenie dla wdrożenia kolejnego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030 (Commission Staff Working Document EU Road Safety Policy Framework 2021-2030 – Next steps towards “Vision Zero” SWD (2019) 283 final:

Road Safety Policy Framework 2021-2030

Projekt Baseline jest odpowiedzią na potrzeby monitoringu działań prowadzonych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach członkowskich. W ramach projektu opracowano wspólną metodologię badań z zastosowaniem zaawansowanych metod statystycznych oraz przeprowadzono pomiary umożliwiające określenie wartości wskaźników KPIs w poszczególnych krajach na początku realizacji europejskiego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego na lata 2021-2030.  Opracowana metodologia spełniła wszystkie wymogi naukowe, a jednocześnie uwzględniła uwarunkowania w poszczególnych krajach. Aby sprostać temu wyzwaniu, w ramach konsorcjum zostały powołane specjalne zespoły ekspertów z różnych krajów do opracowania metodologii wyznaczania poszczególnych wskaźników.

Przy określeniu wskaźników dot. efektowności działań w zakresie brd uwzględniono w szczególności zasięg geograficzny (w odniesieniu do całego państwa członkowskiego) i dobór próby. Podczas analizowania wyników uwzględniono różnice w regulacjach prawnych obowiązujących w poszczególnych krajach, np. dotyczące dopuszczalnego stężenia alkoholu we krwi.

W ramach projektu każdy kraj zadeklarował przeprowadzenie badań mających na celu określenie wybranych wskaźników. Przeprowadzono dwie serie badań: w okresie jesiennym 2021 r. i w okresie wiosennym 2022 r. Metodologia badań została ściśle określona dla każdego wskaźnika co do wielkości próby, czasu i lokalizacji badań i zakresu zbieranych danych. Wyniki zostały opracowane z wykorzystaniem analizy statystycznej, co zapewniło reprezentatywność i porównywalność wskaźników z różnych krajów zebranych przez konsorcjum projektowe.

Na stronie POBR w zakładce Publikacje/Raporty/Baseline zamieszczone zostały wszystkie raporty z wynikami projektu Baseline w tym: Baseline conclusions and recommendations; Baseline policy report; Baseline summary oraz raporty indywidualne dla 8 wskaźników KPI tj. KPI report distraction, KPI report alcohol, KPI report speed, KPI report safety belt & CRS, KPI report protective equipment, KPI report vehicle safety, KPI report infrastructure, KPI report post-crash care.

Polskie wyniki znajdują się w raporcie pt. Polskie wyniki projektu Baseline w zakładce Publikacje/Raport/Baseline/

Skip to content