Projekty badawcze

ROSE 25

 

ROSE-25 – Inwentaryzacja i sporządzenie europejskiego podręcznika dobrych praktyk w zakresie edukacji drogowej adresowanych do młodych osób.

ROSE-25 – Inventory and Compiling of an European Good Practice guide on road safety education targeted at young people.

 

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
DG TREN Komisja Europejska

STRONY PROJEKTU:
https://trimis.ec.europa.eu/project/inventory-and-compiling-european-good-practice-guide-road-safety-education-targeted-young

CEL PROJEKTU:
Celem projektu ROSE 25 zainicjowanego przez Europejską Komisję Transportu i Energii prowadzonego w 25 krajach UE w latach 2004-2005 było zebranie informacji o realizacji działań z zakresu wychowania komunikacyjnego podejmowanych w poszczególnych krajach Unii, wybór najlepszych praktyk edukacyjnych, sporządzenie europejskiego poradnika zawierającego opis najlepszych z tych działań oraz przedstawienie wytycznych odnośnie skutecznego systemu wychowania komunikacyjnego w Unii Europejskiej. 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2003-2005.

PARTNERZY PROJEKTU:

 • Kuratorium für Verkehrssicherheit, KfV (Austrian Road Safety Board) (Austria)
 • BAST – Bundesanstalt für Straßenwesen (Niemcy)
 • Traffic Test (Holandia)
 • VTI – Statens vägoch transportforskningsinstitut (Swedish National Road and Transport Research Institute) (Szwecja)
 • TRL – Transport Research Laboratory Ltd. (Zjedniczone Królestwo)
 • P.A.U Education (Hiszpania, Włochy)
 • INRETS – Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité (Francja)
 • Liikenneturva (Finlandia)
 • CDV – Centrum dopravního výzkumu (Transport Research Centre) (Czechy, Słowacja) 
 • University of Tartu (Estonia, Łotwa, Litwa)
 • KTI Rt. – Közlekedéstudományi Intézet Rt. (Institute for Transport Sciences Ltd.) (Węgry)
 • Malta Transport Authority (Malta)
 • ITS – Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
 • CERTH/HIT – Centre for Research and Technology – Hellas / Department: Hellenic Institute of Transport (Grecja)
 • RFSF – Rådet for Større Færdselssikkerhed (The Danish Road Safety Council) (Dania)
 • PRP – Prevenção Rodoviária Portuguesa (Portuguese Road Safety Association) (Portugalia)
 • Sécurité Routière Luxembourg asbl (Luxemburg)
 • University of Ljubljana, SPV (Slovene Road Safety Council) (Słowenia)
 • Cyprus Technical Chaber (Cypr)
 • IBSR/BIVV – L’Institut Belge pour la Sécurité Routière/Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (Belgia)
 • Nifast (Irlandia)

 

OPIS PROJEKTU:
Całością prac nad projektem ROSE25 kierowali przedstawiciele Kuratorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (KfV) z Austrii. Utworzono komitet sterujący złożony z przedstawicieli trzech instytutów: Bundesanstalt für Strassenwesen (BASt) z Niemiec, VTI (Vlaams Theater Instituut) ze Szwecji oraz Transport Research Laboratory (TRL) z Wielkiej Brytanii. 

Zespół badawczy składający się z reprezentantów instytutów naukowych był odpowiedzialny za metodologię i selekcję przykładów dobrych praktyk z poszczególnych krajów. Informacje zawarte w podręczniku zostały zebrane na podstawie kwestionariuszy ankiet przeprowadzonych w poszczególnych krajach dotyczących – działań, środków dydaktycznych i programów nauczania bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Pod uwagę brano działania realizowane zarówno w systemie szkolnym, jak i poza szkolnym. Rozpatrywano całe akcje jak również moduły działań oraz materiały edukacyjne. 

Do zebrania danych dobrych praktyk posłużyły 4 kwestionariusze ankiet:

 • Kwestionariusz dotyczący działań/akcji
 • Kwestionariusz dotyczący narzędzi/mediów
 • Kwestionariusz dotyczący programu nauczania z zakresu BRD
 • Kwestionariusz dotyczący krajowych systemów wychowania komunikacyjnego

Kwestionariusze ankiety zawierały pytania z wielokrotną możliwością odpowiedzi, pytania otwarte, ale też prośbę o opis i krótką charakterystykę.

Zgodnie z przyjętymi założeniami określono następujące grupy odbiorców działań edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego:

 • dzieci i młodzież od 3 do 17 roku życia, 
 • rodzice młodszych dzieci, 
 • realizatorzy wychowania komunikacyjnego.  

Edukacja w zakresie BRD dzieci i młodzieży odbywa się głównie w przedszkolach i szkołach, ale również poza tymi placówkami. W badaniu starano się uwzględnić wszystkie obszary realizacji wychowania komunikacyjnego. W związku z tym przyjęto następujące definicje:

 • działania/akcje: zawierają ogół działalności, inicjatyw z zakresu BRD, od jednorazowych akcji do działań uwzględnionych w podstawie programowej 
 • narzędzia/media: ta grupa zawiera wszystkie materiały edukacyjne: płyty CD, książki, podręczniki, filmy, gry dydaktyczne, programy nauczania itd.; narzędzia wykorzystywane w przedszkolach, szkołach i innych pełniące rolę drugorzędną do akcji i umożliwiające, ułatwiające ich realizację


Oddzielnie oceniano tradycyjne środki odnoszące się do określonych umiejętności użytkowników dróg (pieszy, rowerzysta, motorowerzysta, pasażer samochodu, pasażer transportu publicznego, pasażer autobusu szkolnego, osoba jeżdżąca na desce czy łyżworolkach) oraz nowoczesne środki odnoszące się do postaw wszystkich uczestników ruchu (partnerstwo, odpowiedzialność, życzliwość, szacunek). Poszukiwano również dobrych przykładów audycji radiowych i telewizyjnych, programów internetowych, podręczników (książki, gry, filmy etc). Szczególnie ważna w ocenie poszczególnych działań była ich ewaluacja i doskonalenie. Początkowo zakładano, że do oceny mają być przedstawiane tylko najlepsze praktyki z poszczególnych krajów, ale w trakcie zbierania danych ustalono, że dobrze jest przedstawić różne praktyki, dla porównania, jak również po to, aby ewentualnie wskazywać zdecydowanie niezalecane praktyki. 

Dobre praktyki edukacji dzieci i młodzieży w zakresie BRD europejski projekt ROSE25

Skip to content