Aktualności

Strategie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ratują życie, debata Road Safety Performance Index w Madrycie

W dniu 7 lipca 2022 r. odbyła się w Madrycie debata w ramach inicjatywy dotyczącej wskaźników skuteczności działań podejmowanych w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego (Road Safety Performance Index). Debata pod hasłem Strategie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ratują życie (Road Safety Strategies: saving lives) została zorganizowana przez Generalną Dyrekcję Ruchu (Directorate General for Traffic) i Europejską Radę ds. Bezpieczeństwa Transportu (European Transport Safety Council). W spotkaniu wzięli udział: Podsekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Hiszpanii, przewodniczący ETSC, przedstawiciel Toyota Motor Europe, Fińska Ministra Transportu i Komunikacji, przedstawiciel z Road Safety Authority Irlandii, przedstawiciel ANSA z Portugalii.

W trakcie spotkania omówione zostały główne cele polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego (brd) Unii Europejskiej na lata 2021-2030 w kierunku zmniejszenia o połowę liczby zabitych i ciężko rannych na drogach do 2030 r i kolejne kroki dla realizacji Wizji Zero. W celu skutecznego monitorowania postępów Komisja Europejska przygotowała tzw. kluczowe/ podstawowe wskaźniki efektywności w głównych obszarach interwencji (prędkość, pasy bezpieczeństwa/ systemy urządzeń przytrzymujących dla dzieci, wyposażenie ochronne (kaski ochronne), alkohol, rozproszenie uwagi, bezpieczeństwo pojazdów, infrastruktura, opieka powypadkowa). Zgodnie z przyjętym kierunkiem zarządzanie brd powinno opierać się na skutecznym zmniejszaniu prędkości pojazdów, koordynowaniu działań brd na poziomie europejskim przez wiodącą jednostkę koordynującą oraz monitorowania wskaźników efektywności   w odniesieniu do poszczególnych filarów strategii (bezpieczny pojazd, infrastruktura, pomoc powypadkowa, bezpieczny człowiek i jego zachowania) i przypisanych im priorytetów.

ETSC podkreśla, że w zakresie działań dot. filaru bezpieczny pojazd należy dokonać przed rokiem 2030 ponownego przeglądu regulacji dot. bezpieczeństwa pojazdów (Vehicle Safety Regulations) oraz uprości przepisy prawa. Należy szybciej reagować z przepisami i działaniami na coraz częściej używane nowe urządzenia transportu osobistego (e-hulajnogi),oraz należy bardziej precyzyjnie i wszechstronnie dokonać przeglądu przepisów dot. pojazdów elektrycznych.

W zakresie filaru bezpieczna infrastruktura należy: określić maksymalną liczbę dróg głównych, objąć systemem zarządzania infrastrukturą drogową (Road Infrastructure Safety Management) wszystkie europejskie drogi główne miejskie i pozamiejskie, tworzyć infrastrukturę dla niechronionych uczestników ruchu drogowego (pieszych i rowerzystów).

W filarze bezpieczny człowiek dla kształtowania bezpiecznych zachowań działania powinny koncentrować się na wprowadzaniu ograniczeń prędkości dla pojazdów na wszystkich drogach, zakazie jazdy po alkoholu (zero alkoholu we krwi) oraz wprowadzeniu blokad alkoholowych, zakazie jazdy po spożyciu narkotyków, zakazu stosowania telefonów komórkowych trzymanych w ręku przez kierowcę, wprowadzaniu przepisów dot. nowych praw jazdy i ewidencji danych dot. naruszeń między granicznych.

W zakresie tworzenia ram dla lepszej opieki powypadkowej rekomendowane jest rozszerzenie systemu eCall na inne kategorie pojazdów, promowanie i tworzenie warunków dla korytarzy życia oraz lepsza koordynacja działań między sektorem transportu a zdrowia.

By założenia aktualnej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego UE mogły być zrealizowane, a cele osiągnięte wszystkie kraje wspólnoty muszą skoordynować swoje działania na poziomie swoich krajów w oparciu o dobrze rozumianą odpowiedzialność oraz dobrowolnie przyjęte zobowiązanie. W trakcie debaty przedstawione zostały przykłady strategii brd w Hiszpanii, Irlandii, Portugalii, Finlandii. Krajowe strategie opierają się na głównych filarach interwencji. Strategie wdrażane są poprzez programy realizacyjne (roczne/dwuletnie), w których wskazane instytucje/podmioty odpowiedzialne są za ich realizację, a także zakres czasowy oraz zestaw wskaźników pokazujących stopień realizacji zadania i jego szacowany wpływ na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podstawą monitorowania są podstawowe wskaźniki efektywności oraz wskaźniki zagrożenia.

Agenda debaty

Skip to content