Aktualności

Wpływ COVID-19 na BRD – badania holenderskie

W kwietniu 2021 roku Firma VIA Traffic Solutions Software przedstawiła raport pt.: A year with corona: Vulnerable road users more vulnerable Research into the safety effects of the COVID-19 measures in 2020 on the Netherlands (Rok z koronawirusem: Niechronieni użytkownicy dróg bardziej narażeni. Badania wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego w 2020 r w Holandii). Celem raportu było zebranie aktualnych danych, będących punktem odniesienia przy opracowywaniu polityki prewencyjnej. Oprócz tego publikacja dostarczyła informacji na temat wpływu COVID-19 na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W raporcie został opisany wpływ izolacji z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 na ruch drogowy w Holandii. Raport jest kontynuacją raportu z maja 2021. Wyniki wykazy, że lock down spowodował mniejszy ruch samochodowy na drogach, spadek liczby wypadków oraz mniejszy, ale wyraźny spadek liczby ofiar. Stwierdzono też, że spadek ruchu samochodowego miał wyraźny wpływ na wzrost zagrożenie niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zagadnieniami szczegółowo opisanymi w raporcie są: zmiany w danych o wypadkach, prędkość, schematy wypadków drogowych z różnymi grupami uczestników ruchu drogowego oraz ogólne wnioski  badawcze na przyszłość.

Liczba wypadków i ofiar

Z porównania wartości oczekiwanych i rzeczywistych okazało się, że w 2020 roku całkowita liczba wypadków drogowych spadła o 21%. Podczas izolacji w kwietniu nastąpił nawet spadek tej liczby o 40%, a w listopadzie było to 27%. Całkowita liczba ofiar wypadków drogowych była o 11% niższa niż przewidywano (8% mniej ofiar śmiertelnych i 11% mniej rannych). Od początku epidemii czyli od marca do grudnia 2020 roku liczba wypadków w stosunku do wartości oczekiwanych spadła o 23% a liczba ofiar o 13%.

Na szczególną uwagę zasługuje kwiecień, w którym liczba ofiar spadła znacznie mniej (-29%) niż liczba wypadków (-40%), oznacza to że zwiększyło się ryzyko zastania ofiarą wypadku drogowego. Rysunek poniżej wyraźnie pokazuje, że ryzyko zastania ofiarą wypadku z wyjątkiem lipca i października było wyższe niż ryzyko oczekiwane. Oznacza to, że mniejszy ruch (spowodowany ograniczeniami w okresie COVID-19) nie skutkuje automatycznie bezpieczniejszymi drogami. Pomimo znacznego zmniejszenia liczby wypadków ich ciężkość wzrosła.

Analiza porównawcza wartości oczekiwanych i rzeczywistych dla ofiar wypadków drogowych wykazała również, że w okresie mniejszego ruchu samochodowego spadek zagrożenia dla niechronionych uczestników ruchu był mniejszy niż dla użytkowników pojazdów samochodowych.

Ze względu na wiek największe spadki liczby ofiar zaobserwowano w grupie poniżej 24 lat a najmniejsze w grupie seniorów  w wieku 65+. Przyczyną tych zmian może być zamknięcie szkół i pozostanie na wakacje w kraju najmłodszych uczestników ruchu. Brak istotnych zmian w grupie seniorów  było spowodowane mniejszymi zmianami w mobilności emerytów, którzy i w zwykłych warunkach znacznie mniej podróżują.

Prędkość

Wiadomo, że szybka jazda ma duży wpływ na bezpieczeństwo na drogach. Ograniczenia wprowadzane w okresie pandemii COVID-19 nie miały bezpośredniego wpływu na prędkość ruchu samochodowego. Można jednak zadać sobie pytanie, czy silne ograniczenie ruchu,

które prowadzi do mniejszego natężenia ruchu na drogach, ma konsekwencje w postaci większej prędkości. Dzięki Floating Car Data, zgromadzono anonimowe zapisy prędkości zbierane przez systemy nawigacyjne, smartfony, itp. Dzięki tym dokładnym danym zbadano, czy prędkość na najważniejszych drogach zbiorczych i arteriach zmieniła się w trakcie realizacji działań COVID-19. Aby zmierzyć wpływ prędkości, określono dwa wskaźniki:

– udział osób naruszających ograniczenia prędkości.

– stopień przekroczenia limitu na drodze V859.

Wyniki badań z pierwszej (marzec – kwiecień) i drugiej (październik – grudzień) fali pandemii wydają się być sprzeczne, ale w rzeczywistości pokazują bardzo ciekawe wyniki. Ograniczone natężenie ruchu na drogach zbiorczych i arteriach komunikacyjnych miało bezpośredni wpływ na prędkości oraz liczbę ofiar wypadków drogowych. W pierwszym okresie ograniczeń COVID-19 natężenie ruchu spadło o 30% a liczba przekroczeń prędkości wzrosła o blisko 5% co zwiększyło ryzyko stania się ofiarą drogową. Raport ukazał także zależności potwierdzające, że ryzyko powstania poważnego wypadku wzrasta od 3 do 5% przy wzroście średniej prędkości zwiększonej o 1 km/h.

W podsumowaniu przeprowadzonych badań autorzy wskazują na wpływ COVID-19 na zmianę zachowania spowodowane upowszechnieniem pracy w domu, która może stać nowym standardem. Zjawisko to spowoduje spadek natężenia ruchu co jak wykazano w raporcie ma niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu. Dlatego planując działania profilaktyczne więcej uwagi należy poświęcić przystosowaniu dróg do potrzeb pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Skip to content