Aktualności

Prezydencja Hiszpanii w Radzie Europy

Na stronach Europejskiej Rady ds. Transportu (ETSC) ukazał się dokument dotyczący objęcia od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. przez Hiszpanię prezydencji w Radzie Unii Europejskiej W zakresie poprawy brd wyznaczonych zostało pięć kluczowych priorytetów:

  • Transgraniczny nadzór nad egzekwowaniem przepisów ruchu drogowego stanowiący zasadniczy element osiągnięcia nowych celów UE na rok 2030.
  • Dyrektywa w sprawie praw jazdy wprowadzająca stopniowy system uzyskiwania praw jazdy.
  • Zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE dla osób objętych zakazem w kraju zamieszkania.
  • Przegląd rozporządzenia w sprawie wytycznych TEN-T w zakresie oddzielenia pasów jezdni dla obu kierunków ruchu do roku 2040.
  • Zarządzanie ryzykiem drogowym związanym z pracą platformy cyfrowej w tym problem osób wykonujących usługi dostawcze dla firm takich jak Uber, Drliveroo, Eats jako pracowników działających w sektorze transportu.

 

Transgraniczny nadzór nad egzekwowaniem przepisów drogowych polega na prowadzeniu oraz odpowiednim nagłośnieniu wzmożonych akcji kontroli drogowych pod kątem przestrzegania przepisów w zakresie ograniczeń prędkości, stosowania pasów bezpieczeństwa, zakazu prowadzenia pojazdu po spożyciu alkoholu i pod wpływem narkotyków, rozproszenia uwagi. Dane wskazują, że prawdopodobieństwo popełnienia wykroczenia przez pojazd poza swoim krajem jest trzykrotnie wyższe, niż przez pojazd zarejestrowany w danym kraju ( 5%ruchu drogowego w UE odbywa się  poza kraj zamieszkania). Trwają uzgodnienia w sprawie rozszerzenia dyrektywy ( Directive on Cross Border Enforcement 2015/413) w zakresie  egzekwowania prawa transgranicznego  o kary finansowe wobec kierowców, którzy popełnili wykroczenie w innym państwie członkowskim UE niż to, w którym mają zarejestrowany pojazd. Zakres wykroczeń obejmować ma: niebezpieczne wyprzedzanie, niebezpieczne parkowanie, przekroczenie jednej lub większej liczby białych linii ciągłych, jazda pod prąd, nieprzestrzeganie zasad tworzenia i stosowania korytarzy ratunkowych, kierowanie pojazdem przeładowanym. Nowe zapisy dyrektywy mogą przyczynić się do osiągnięcia większej zgodności przepisów ruchu drogowego na terenie całej UE, co będzie skutkować poprawą bezpieczeństwa na drogach i zapewni równe traktowanie kierowców krajowych i zagranicznych.

Dyrektywa w sprawie praw jazdy kładzie szczególny nacisk na działania skierowane do młodych kierowców. Co tydzień w UE na drogach ginie średnio 100 młodych ludzi, a dużo więcej zostaje poważnie rannych. Wprowadzenie nowych regulacji mogłoby zatrzymać to niekorzystne zjawisko. Złożony do zaakceptowania wniosek zmieniający ww. dyrektywę polega na wprowadzeniu stopniowego systemu uzyskiwania praw jazdy oraz zerowego limitu alkoholu przez minimum dwa lata po zdaniu egzaminu dla początkujących młodych kierowców. Jazda w towarzystwie doświadczonego kierowcy pozwoli młodym i początkującym kierowcom na zdobycie doświadczenia. Jest to środek, który mógłby mieć zastosowanie również dla kierowców samochodów ciężarowych. Dodatkowe nowe elementy w systemie szkoleń kierowców obejmują naukę umiejętności rozpoznawania  zagrożeń poprzez wykorzystanie systemów nowych technologii oraz przygotowanie do prowadzenia pojazdów pół autonomicznych  i w pełni autonomicznych.

Zakaz prowadzenia pojazdów w całej UE, obejmuje wprowadzenie zakazu dla osoby, która popełniła poważne wykroczenie, a zakaz ten miałaby obowiązywać poza krajem, gdzie zastosowano środek (wykroczenia jak: nadmierna prędkość, jazda pod wpływem alkoholu lub narkotyków, która spowodowała śmierć lub poważne obrażenia ciała). ETSC popiera również stopniowe wprowadzanie punktów karnych we wszystkich państwach członkowskich UE w zakresie wykroczeń drogowych związanych z bezpieczeństwem drogowym. Systemy punktów karnych mają silny efekt odstraszający i mogą wpłynąć na poprawę brd. W konsekwencji tych zmian kierowcy zaczęliby płacić mandaty za wykroczenia popełnione poza miejscem swojego zamieszkania, co może też skutkować zakazem prowadzenia pojazdów w kraju i za granicą.

Przegląd rozporządzenia w sprawie wytycznych TEN-T. Przyjęcie nowych regulacji w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) ma zapewnić podniesienie wymagań dla modernizacji „sieci bazowej” tj. oddzielenia pasów jezdni dla obu kierunków ruchu do roku 2040. Zapis obejmuje podwyższenie norm bezpieczeństwa dla dróg o małym natężeniu ruchu w celu zapewnienia „wysokiego” poziomy wymagań w ramach dyrektywy zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury w UE .

Zarządzanie ryzykiem drogowym związanym z pracą platformy cyfrowej polega na  uwzględnienie osób wykonujących usługi dostawcze platform cyfrowych między innymi dla firm Uber, Drliveroo, Eats jako pracowników otrzymujących takie same uprawnienia jak pracownicy w sektorze transportowym. Dotyczy to wynagrodzenia chorobowego i godzin pracy. Zmniejszy to zagrożenie ww. osób, które teraz mają status osób samozatrudniających się, niesklasyfikowanych w Kodeksie Pracy. Zmiany umożliwią ustalenie maksymalnych godzin pracy, wprowadzenia obowiązkowych szkoleń dot. bezpieczeństwa ruchu drogowego (ograniczeń prędkości, rozproszenia uwagi) czy ustalanie standardów w zakresie, kasków ochronnych dla rowerzystów.

Więcej informacji w opublikowanym na stronie ETSC dokumencie:

Memorandum to the Spanish Presidency of the EU – ETSC

Skip to content