Aktualności

e-HULAJNOGI, URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISTEGO, URZĄDZENIA WSPOMAGAJĄCE RUCHU

W dniu 20 maja 2021 roku zaczynają obowiązywać nowe regulacje prawne dotyczące hulajnog elektrycznych, urządzeń transportu osobistego i urządzeń wspomagających ruch. W Dzienniku Ustaw z dnia 19 kwietnia 2021 poz.720 opublikowano  ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, uchwaloną w dniu 30 marca 2021 roku. Ustawa wprowadza nowe kategorie pojazdów: hulajnogi elektryczne, urządzenia transportu osobistego (UTO) i urządzenia wspomagające ruch (URW). Określono gdzie, kto i jak może poruszać się tymi pojazdami, zdefiniowano obowiązki i uprawnienia osób korzystających z tych urządzeń.

Najważniejszą zmiana w nowych przepisach jest wprowadzenie definicji hulajnog elektrycznych i urządzeń transportu osobistego, które dotychczas nie były ujęte w żadnych ustawach a od 20 maja 2021 roku są pojazdami, czyli dotyczą ich takie same ogólne przepisy jak dla innych pojazdów (np. tak jak dla innych pojazdów , zabronione jest kierowanie w stanie nietrzeźwości lub po spożyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu) . Określono jednak pewne szczegółowe warunki dla użytkowników tych pojazdów. Przede wszystkim prędkość e-hulajnog i UTO ograniczono do 20 km/h, wszystkie 3 kategorie pojazdów mogą korzystać z dróg dla rowerów a w przypadku gdy ich nie ma a prędkość dopuszczalna na drodze jest większa niż 30km/h mogą poruszać się po chodnikach i drogach dla pieszych z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego i przy zachowaniu pierwszeństwa pieszego.

Szczegółowe warunki korzystania z tych urządzeń przedstawiono w zestawieniu opracowanym w Biurze Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji do pobrania tu:

Zasady korzystania z hulajnóg elektrycznych, urządzeń transportu osobistego, urządzeń wspomagających ruch

Pełen zakres nowo obowiązujących przepisów można znaleźć w Ustawie Prawo o Ruchu Drogowym do pobrania tu:

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym 2023

Na stronach:

https://policja.pl/pol/aktualnosci/203295,Zasady-korzystania-z-hulajnog-elektrycznych-urzadzen-transportu-osobistego-urzad.html

https://www.gov.pl/web/infrastruktura/nowe-przepisy-dotyczace-hulajnog-elektrycznych-i-urzadzen-transportu-osobistego

W ślad za wprowadzeniem nowych kategorii pojazdów w określono również kary za niestosowanie się do nowych przepisów. Kary te określono w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. 2021.281) a szczegółowe informacje na temat konsekwencji prawnych można znaleźć na stronie Policji Warmińsko-Mazurskiej tu:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/81190,Hulajnogi-elektryczne-nowe-przepisy.html

Skip to content