Kwartalnik BRD - ARCHIWUM

 2014   2013   2012   2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2004   2003   2002   2001   2000   1999   1998   1997   1996   1995   1994   1993   1992

Kwartalnik BRD 2014/4
Spis treści:
 • Pieszy – sprawca i ofiara wypadku… 80 lat temu – Dorota Hitczenko – str. 3
 • Polski prototyp, trójkołowiec Osa Ł13 Cezary Krysiuk – str. 7
 • Poprawa dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego – System Zarządzania Jakością ISEMOA (Improving seamless energy-efficient mobility chains for all) – Dagmara Jankowska-Karpa – str. 10
 • Społeczne aspekty kształtowania zachowań w ruchu drogowym – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 18
 • Monitorowanie drogi dziecka do szkoły – Aneta Wnuk – str. 20
 • Metody zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w kabinie autobusu – Arkadiusz Matysiak – str. 24
 • Ekonomiczna jazda – czy to się opłaca? Mariusz Zbyszyński – str. 27
 • Znani i mniej znani… – str. 30

Streszczenie BRD Nr 4/2014:

Pieszy – sprawca i ofiara wypadku….80 lat temu – Dorota Hitczenko, ss. 3-6
Wskazówki dotyczące zachowania na drodze, jakie otrzymywali nasi przodkowie w latach 30-tych XX wieku. Oryginalny tekst i ilustracje pochodzą z broszury I. Bechmetiuk: „Elementarz automobilisty”. Podręcznik szoferski z zakresu obowiązujących w Polsce przepisów prawnych o ruchu samochodowym, Księgarnia Lwowska, Lwów 1935 r.

Polski prototyp, trójkołowiec Osa Ł13– Cezary Krysiuk, ss. 7-9
Historia skuterów w Polsce. Dokładny opis techniczny prototypu skutera trzykołowego Osa Ł13, ilustrowany zdjęciami i rysunkami.

Poprawa dostępności przestrzeni publicznej i Transportu publicznego – System Zarządzania Jakością ISEMOA (Improving seamless energy- efficient mobility chains for all) – Dagmara Jankowska-Karpa, ss. 10-17
Mobilność jest nieodłączną częścią codziennego życia. Codziennie każdy przemieszcza się w przestrzeni publicznej, często korzystając ze środków transportu zbiorowego. Każda podróż składa się z kilku etapów, które można przedstawić za pomocą „łańcucha mobilności”. Jeśli na którymś etapie łańcucha występują bariery, cały łańcuch przestaje funkcjonować. Ma to szczególne znaczenie dla osób z ograniczonymi możliwościami poruszania się. Jednym z narzędzi, które można wykorzystać w celu poprawy dostępności przestrzeni publicznej i transportu publicznego jest System Zarządzania Jakością ISEMOA, który powstał w trakcie realizacji europejskiego projektu ISEMOA – Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich. W artykule przedstawiono cele projektu ISEMOA, jego realizację, wyniki pilotażu, korzyści wynikające z poprawy dostępności oraz wyniki całego projektu.

Społeczne aspekty kształtowania zachowań w ruchu drogowym – Ida Leśnikowska-Matusiak, ss. 18-20
Każde społeczeństwo narzuca swoim członkom określone wartości i normy zachowania zaakceptowane i przyjęte przez większość. Ludzie oczekują od siebie nawzajem postępowania odpowiedzialnego i przewidywalnego, gwarantującego ład społeczny i bezpieczeństwo. Jednym z obszarów życia społecznego, wymagającym przestrzegania określonych wartości i norm jest uczestnictwo w ruchu drogowym. W artykule omówiono wpływ następujących czynników na zachowanie użytkowników dróg:
– ich potrzeby, postawy, osobowość,
– rodzina,
– instytucje edukacyjne,
– środki masowego przekazu i opinia publiczna,
– subkultury.

Monitorowanie drogi dziecka do szkoły – Aneta Wnuk, ss. 20-23
Współczesny świat naraża dzieci na wiele niebezpieczeństw, w tym także w ruchu drogowym. Możliwość „śledzenia” ich aktualnego miejsca pobytu i trasy, którą pokonują, szczególnie w drodze do i ze szkoły sprawia, że rodzice czują się pewniej. Jednocześnie takie rozwiązanie zapewnia dzieciom poczucie większej niezależności, samodzielności i bezpieczeństwa, również tym niesprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym.
W artykule przedstawiono przykłady europejskich i amerykańskich systemów monitorowania trasy pokonywanej przez dzieci oraz schematy działania tych systemów.

Metody zapewnienia bezpieczeństwa pasażerów w kabinie autobusu – Arkadiusz Matysiak, ss. 24-27
Stosowane obecnie metody zapewnienia bezpieczeństwa pasażerom komunikacji miejskiej (autobusowej) to:
– minimalizacja skutków działania sił oddziałujących na pasażerów w trakcie jazdy. Wpływa na nie sposób kierowania pojazdem przez kierowcę oraz ergonomia kabiny pasażerskiej autobusu i montowane w niej przyrządy do chwytania, pomagające w znacznym stopniu w zachowaniu równowagi pasażerom,
– szkolenia kierowców autobusów z zakresu bezpieczeństwa pasażerów. Niezwykle przydatnym narzędziem do tego celu są zaawansowane symulatory jazdy. Urządzenia te są już na co dzień wykorzystywane w szkoleniach kandydatów na kwalifikację wstępną. Niestety, obecnie na rynku brak jest odpowiednich programów szkoleń. Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest szkolenie zaprojektowane w ramach trwającego projektu międzynarodowego ICT-DRV (www.project-ictdrv.eu), finansowego ze środków Komisji Europejskiej.

Ekonomiczna jazda – czy to się opłaca? – Mariusz Zbyszyński, ss. 27-29
Liczba samochodów na drogach stale rośnie. Dlatego każdy kierowca powinien wiedzieć, że podróżując samochodem negatywnie wpływa na środowisko oraz to, że nie jest jedynym użytkownikiem dróg. Zmniejszenie zużycia paliwa przynosi również wymierne korzyści finansowe. Jednakże ekojazda to nie tylko ekonomia i ekologia, ale również bezpieczeństwo.
W artykule przedstawiono praktyczne rady odnośnie ekojazdy samochodem osobowym oraz systemy wspomagające ekonomiczną jazdę montowane w nowoczesnych pojazdach.

Ponadto w numerze:
– W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – Ks. Marian Midura

Kwartalnik BRD 2014/3
Spis treści:
 • Żubr – polski samochód ciężarowy – Cezary Krysiuk – str. 3
 • Okiem filozofa – pojęcie niebezpieczeństwa Paweł Bany – str. 8
 • Zagrożenie hałasem w ruchu drogowym – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 11
 • Funkcjonowanie systemu roweru publicznego – Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk – str. 15
 • Ograniczenia sprawności a bezpieczne kierowanie pojazdem Monika Ucińska – str. 22
 • Podnoszenie kwalifikacji kadr firm transportowych i ośrodków szkolenia kierowców – Marek Łepkowski -str.26
 • Znani i mniej znani… – str. 30

Streszczenie BRD Nr 3/2014:

Żubr – polski samochód ciężarowy – Cezary Krysiuk, ss. 3-7
Historia powstania założeń konstrukcyjnych, budowy prototypu i produkcji Żubra na tle realiów polityczno-ekonomicznych Polski lat sześćdziesiątych XX wieku.
Dokładny opis techniczny badanego prototypu, ilustrowany zdjęciami i rysunkami.

Okiem filozofa – pojęcie niebezpieczeństwa – Paweł Bany, ss. 8-11
Najważniejsze problemy filozoficzne związane z tematem niebezpieczeństwa. Analiza tradycyjnych kategorii pojęciowych zaczerpniętych z takich dyscyplin jak metafizyka (ogólna teoria rzeczywistości) oraz etyka (filozofia moralności), odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu drogowego jak: ryzyko, różne rozumienie bezpieczeństwa i niebezpieczeństwa, zagrożenie (strona podmiotowa: możność utraty życia lub zdrowia; strona przedmiotowa: niekorzystna konfiguracja różnych przyczyn i czynników), zło w sensie metafizycznym, moralnym i fizycznym (czy niebezpieczeństwo zawsze = zło?).

Zagrożenie hałasem w ruchu drogowym – Ida Leśnikowska-Matusiak, ss.11-14
Hałas należy do poważniejszych problemów wpływających na obniżenie jakości życia i zdrowia mieszkańców Europy.  Szacuje się, że prawie 67 milionów ludzi na terenie UE jest narażonych na ponadnormatywny hałas drogowy, a 21 milionów mieszka w miejscach, na których przekroczenia hałasu dla pory nocnej negatywnie oddziałują na ich zdrowia. Hałas zakłócając sen przyczynia się do wzrostu agresji, zmęczenia oraz braku koncentracji, a tym samym do zwiększenia wypadków w pracy i na drogach.
Od 1995 roku obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Świadomości Zagrożenia Hałasem, którego celem jest rozpowszechnianie wiedzy i świadomości wśród społeczeństwa i oraz władz państwowych i lokalnych na temat zagrożeń związanych z długotrwałym narażeniem na hałas.

Funkcjonowanie systemu roweru publicznego – Dagmara Jankowska-Karpa, Aneta Wnuk, ss. 15-21
Ciągły rozwój przestrzeni miejskiej i coraz większe odległości pomiędzy pracą a domem wskazywane są jako główne przyczyny powstawania i promowania nowych środków transportu publicznego. Do środków, których użytkowanie staje się coraz bardziej powszechne należy system roweru publicznego (Bike Sparing System – BSS).
W artykule przedstawiono: historię systemu roweru publicznego (Bike Sparing System – BSS), system roweru publicznego we Francji, system roweru publicznego w Polsce, a także projektowanie oraz koszty wdrożenia i eksploatacji systemu BSS.

Ograniczenie sprawności a bezpieczne kierowanie pojazdem – Monika Ucińska, ss. 22-25
Analiza przepisów określających warunki niezbędne do kierowania pojazdami ze szczególnym uwzględnieniem sprawności pod względem fizycznym i psychicznym. Obniżanie się tych sprawności wraz z wiekiem, metody wykrywania zmian oraz możliwości ich kompensacji u starszych kierowców.
Ograniczenie sprawności wynikające z różnych rodzajów niepełnosprawności fizycznej (ruchowej) i jego wpływ na kierowanie pojazdami.

Podnoszenie kwalifikacji kadr firm transportowych i ośrodków szkolenia kierowców – Marek Łepkowski, ss. 26-29
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet II Działanie 2.1.1 Instytut Transportu Samochodowego złożył wnioski aplikacyjne na realizację dwóch projektów: „Wdrożenie polityki ECO drivingu w 300 szkołach jazdy” i „Wdrożenie telematyki ekologicznej w 100 przedsiębiorstwach”.
W artykule przedstawiono cele, adresatów, zakładane rezultaty oraz programy i zakres realizacji tych projektów. Po zakończeniu projektów zostanie przeprowadzona analiza ich efektywności na podstawie badań ankietowych przeprowadzanych podczas szkoleń stacjonarnych.

Ponadto w numerze:
– W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – Beata Bublewicz

Kwartalnik BRD 2014/2
Spis treści:
 • Trudne początki powojennej motoryzacji – prototyp mikrosamochodu Mikrus – Cezary Krysiuk – str. 3
 • Czy nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami spełnia pokładane nadzieje? Marek Górny – str. 8
 • Badania psychologiczne kierowców w świetle nowych uwarunkowań prawnych – Monika Ucińska – str. 11
 • Bezpieczeństwo Adaptacji Pojazdów w Projekcie pn. Kompleksowy System Wsparcia Mobilności Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Oparciu o Auto Mobility Center – Małgorzata Zysińska – str. 15
 • Skuteczny program edukacyjny dla młodych kierowców. 2 lata sukcesów Road Show w Polsce – Katarzyna Dobrzańska-Junco – str. 21
 • Nas kierowców – siedem grzechów głównych – Jerzy Pomianowski – str. 24
 • Konferencje, seminaria…  – str. 27
 • Znani i mniej znani… – str. 30

Streszczenie BRD Nr 2/2014:

Trudne początki powojennej motoryzacji – prototyp mikrosamochodu Mikrus – Cezary Krysiuk, ss. 3-7
Historia powstania założeń konstrukcyjnych, budowy prototypu i produkcji Mikrusa na tle realiów polityczno-ekonomicznych Polski lat pięćdziesiątych XX wieku.
Dokładny opis techniczny badanego prototypu, ilustrowany zdjęciami i rysunkami.

Czy nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami spełniła pokładane nadzieje? – Marek Górny, ss. 8-10
Nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami z dnia 26.06.2014 r. została wprowadzona w bardzo krótkim czasie po ogłoszeniu jej teksu jednolitego, którego powstanie wymusiło wprowadzenie 10 poprawek do jej treści. Częste zmiany w prawie oraz zawieszenie obowiązywania części przepisów na późniejsze okresy uniemożliwiają prowadzenie planowej działalności gospodarczej, jak również poważnie zakłócają pracę organów nadzoru nad szkoleniem kandydatów na kierowców.
Nowelizacja ustawy z dnia 26.06.2014 r. przyniosła zmiany, które można zaliczyć do trzech grup:
– zmiany pozytywnie wpływające na całokształt bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– zmiany budzące wątpliwości lub wymagające szybkiego sprecyzowania,
– zmiany konieczne do poważnego przeanalizowania ze względu na negatywne skutki dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Badania psychologiczne kierowców w świetle nowych uwarunkowań prawnych – Monika Ucińska, ss. 11-14
20 lipca 2014 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy. Nowe rozporządzenie określa: szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych, sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi zakresie psychologii transportu oraz wzory dokumentów, stosowne wzory zaświadczeń o wpisie do ewidencji dla psychologa i do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracowania psychologiczna, wysokość opłat za badanie i wpisy do rejestru przedsiębiorców prowadzących badanie psychologiczne, ewidencji uprawnionych psychologów.
Szczególny nacisk położony jest na określenie metodyki przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, w której zawarte są standardy przeprowadzania badań, jak i zakres metod i urządzeń badawczych.

Bezpieczeństwo Adaptacji Pojazdów w Projekcie pn. Kompleksowy System Wsparcia Mobilności Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Oparciu o Auto Mobility Center – Małgorzata Zysińska, ss. 15-20
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych nabiera w Polsce coraz większego znaczenia. Niepełnosprawny kierowca potrzebuje do przemieszczania się sprawnego i właściwie dostosowanego do jego dysfunkcji pojazdu oraz systemu rozwiązań organizacyjnych ułatwiających mu mobilność.
Projekt badawczy koordynowany przez Instytut Transportu Samochodowego o nazwie Kompleksowy System Wsparcia Mobilności Osób Niepełnosprawnych Ruchowo w Oparciu o Auto Mobility Center wychodzi na przeciw tym potrzebom. Projekt składa się z dwóch faz: badawczej i przygotowania do wdrożenia.
Przedstawione w artykule wyniki badań mają charakter wstępny i obejmują:
– szczegółową diagnozę potrzeb dorosłych osób niepełnosprawnych w Polsce w zakresie ich mobilności,
– wnioski z badań w ramach diagnozy potrzeb niepełnosprawnego ruchowo kierowcy,
– wieloetapową analizę możliwości adaptacyjnych pojazdów dla dziewięciu różnych rodzajów dysfunkcji.

Road Show: skuteczny program edukacyjny dla młodych kierowców. 2 lata sukcesów Road Show w Polsce – Katarzyna Dobrzańska-Junco, ss. 21-24
Road Show to program edukacyjny skierowany głównie do młodych kierowców oraz młodzieży, która będzie wkrótce przygotowywana do egzaminów na prawo jazdy (osoby w wieku 15-24 lata). Program wykorzystuje tzw. edukację rówieśniczą (‘peer to peer”) polegającą na tym, że osoby z tej samej grupy społecznej i wiekowej wzajemnie się edukują i wymieniają doświadczeniami.
Formuła programu Road Show została stworzona przez organizację IRSA (International Road Safety Academy) i jest wykorzystywana w wielu krajach na całym świecie.

Nas kierowców – siedem grzechów głównych – Jerzy Pomianowski, ss. 24-27
Subiektywnie określone przez autora artykułu charakterystyczne, niebezpieczne zachowania polskich kierowców, tj.:
– zbyt szybka jazda,
– zbyt wolna jazda,
– za małe odstępy od poprzedzających pojazdów,
– „frywolne” zmiany pasa ruchu,
– lekceważenie sygnału żółtego,
– nie wykorzystywanie pasów włączania,
– nie przypominanie pasażerom o obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa.

Ponadto w numerze:
– Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Ateny 9 maja 2014 r,
– Światowy Kongres Cities for Mobility, Stuttgart 1-3 czerwca 2014 r.
– W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – Andrzej Grzegorczyk

Kwartalnik BRD 2014/1
Spis treści:
 • V FORUM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU: Alkohol w ruchu drogowym – polski problem? Ilona Buttler, Ryszard Krystek  – str. 3
 • W kierunku jednego wspólnego europejskiego systemu punktów karnych – Maria Dąbrowska-Loranc, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 12
 • Zagrożenie kobiet w ruchu drogowymAnaliza danych statystycznych Anna Zielińska – str. 16
 • Zdaniem ginekologa – kobiety w ciąży, pasy bezpieczeństwa i podróżowanie… Wywiad z ginekologiem-położnikiem dr n. med. Markiem Neubergiem – Aneta Wnuk – str. 21
 • Być instruktorką nauki jazdy… – Katarzyna Kowalczyk – str. 24
 • O wypadkach z innej perspektywy – Jerzy Pomianowski – str. 27
 • Znani i mniej znani… Agata Szczech – str. 36

Streszczenie BRD Nr 1/2014:

V Forum Bezpieczeństwa Transportu „Alkohol w ruchu drogowym – polski problem?”
Ilona Buttler, Ryszard Krystek, ss. 3-11
W Instytucie Transportu Samochodowego od 2012 roku prowadzone są debaty na temat kluczowych problemów transportu i jego bezpieczeństwa. Jest to nowa formuła dyskusji, której głównym celem jest wymiana wiedzy i doświadczeń osób, instytucji i organizacji statutowo zaangażowanych w tę problematykę.
V Forum odbyło się 30 stycznia 2014 roku. Wprowadzeniem do dyskusji podczas spotkania były referaty:
– Kamy Dąbrowskiej (Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) „Alkohol – współczesne wyzwania w Europie i w Polsce”.
– Ilony Buttler (Instytut Transportu Samochodowego) „Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych użytkowników dróg”.
– Macieja Wrońskiego (Towarzystwo Trzeźwości Transportowców i Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego) „Niewykorzystane środki prewencji antyalkoholowej w polskim systemie prawnym”.
– Zenona Kosiniaka-Kamysza (byłego ambasadora RP w Kanadzie) „Problem nietrzeźwości w społeczeństwach obywatelskich na przykładzie Kanady”.
W dyskusji przedstawiono wiele krytycznych ocen odnośnie niektórych elementów polityki prewencyjnej prowadzonej w tym zakresie w Polsce. Nie powinno to jednak przesłaniać rzeczywistych osiągnięć Polski – w ciągu ostatnich 20 lat liczba wypadków śmiertelnych związanych z alkoholem spadła w naszym kraju z 22% w 1995 roku do 8-9% obecnie.
W załączniku do Forum, w kontekście wypadku drogowego, spowodowanego przez pijanego kierowcę 01.01.2014 r. w Kamieniu Pomorskim, Instytut Transportu Samochodowego przedstawił swoją opinię na ten temat oraz propozycje wzmacniające realizowaną politykę prewencyjną. 

W kierunku jednego wspólnego europejskiego systemu punktów karnych – Maria Dąbrowska-Loranc, Justyna Wacowska-Ślęzak, ss. 12-16
Niektórzy kierowcy poruszający się po drogach UE czy to w celach zawodowych czy turystycznych popełniają wykroczenia w ruchu drogowym poza granicami swojego kraju. Jednak ukaranie takich kierowców jest trudne ze względu na brak wystarczających informacji o nich, co budzi uzasadniony sprzeciw ze względu na nierówne traktowanie obywateli UE.
Ten problem zauważyła Komisja Europejska, finansując projekt BESTPOINT realizowany w latach 2010-2012. W ramach tego projektu zebrano i przeanalizowano wszystkie istniejące systemy punktów karnych oraz przygotowano katalog najlepszych praktyk. Opracowano także narzędzia pozwalające w przyszłości na zharmonizowanie systemów punktów karnych w UE. Pierwszym krokiem w realizacji tego zadania jest efektywna wymiana informacji o kierowcach popełniających wykroczenia poza granicami swojego kraju na podstawie zapisów dyrektywy 2011/82/EU.

Zagrożenie kobiet w ruchu drogowym. Analiza danych statystycznych – Anna Zielińska, ss. 16-20
W krajach UE w wypadkach drogowych rocznie śmierć ponosi blisko 30 tysięcy osób. W 2012 roku na drogach europejskich zginęło 6 718 kobiet (24%), z czego 845 (13%) na polskich drogach. W krajach UE wskaźnik zagrożenia śmiercią kobiet w wypadku liczony jako liczba ofiar śmiertelnych na 100 tys. mieszkańców jest 3 razy niższy niż dla mężczyzn. W Polsce ta różnica jest większa – wskaźnik zagrożenia mężczyzn jest prawie 4 razy wyższy niż kobiet.
Polki są jedną z najliczniejszych grup zabitych kobiet na drogach. Gorsze pod tym względem są tylko Niemcy, Francja i Włochy. W Polsce kobiety częściej giną na drogach jako piesze, rzadziej jako kierujące pojazdami i jako pasażerowie.
Szczegółowa analiza danych o wypadkach z udziałem kobiet wykazała również, że znacznie mniej kobiet powoduje wypadki będąc pod wpływem alkoholu.
Jednocześnie zauważalne są niekorzystne zmiany udziału kobiet wśród kierujących uczestniczących w wypadkach drogowych w porównaniu do kierujących mężczyzn.

O wypadkach z innej perspektywy – Jerzy Pomianowski, ss. 27-29

Problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego wymagają szerszego, całościowego spojrzenia na nie. Według autora artykułu perspektywę tę tworzą obszary, które w Polsce wymagają odpowiedniej korekty, tj.:
– praworządność (przestrzeganie prawa przez obywateli, działalność w tym zakresie władz państwowych, sądów i organów ścigania),
– policja (funkcjonariusze policji powinni mieć wysoki autorytet społeczny i być traktowani jako osoby szczególnego zaufania społecznego)
– instruktorzy nauki jazdy (powinni mieć wysokie kwalifikacje i kompetencje zawodowe. Jako najważniejsze ogniwo w procesie zdobywania uprawnień do kierowania pojazdami powinni cieszyć się dużym prestiżem),
– fotoradary (są jednym z najskuteczniejszych sposobów ograniczania zagrożeń w ruchu drogowym i należy je szeroko stosować),
– polityka państwa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
– kościół katolicki (konieczna szersza współpraca)
– inżynieria ruchu (należy korzystać z przykładów dobrych praktyk zagranicznych),
– konfiskata pojazdów, które prowadzili kierowcy będąc w stanie nietrzeźwości (wprowadzenie takiego przepisu, który obejmowałby wszystkie samochody, motocykle, rowery).

Ponadto w numerze:
– Wywiad z ginekologiem-położnikiem dr n. med. Markiem Neubergiem o podróżowaniu kobiet w ciąży samochodami w pasach bezpieczeństwa.
– Prawie wszystko o warszawskiej Babskiej Autoszkole pisze jej pomysłodawczyni i właścicielka Katarzyna Kowalczyk.
– W cyklu Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – Agata Szczech.

Kwartalnik BRD 2013/4
Spis treści:
 • Kampania KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH w Instytucie Transportu SamochodowegoMarcin Ślęzak – str. 3
 • Dzieci na drogach – małe zagrożenie, duży problem. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w latach 2001-2012Anna Zielińska – str. 4
 • 6 lat sukcesów pancernika Gustawa – Marcin Świejkowski – str. 8
 • Ewaluacja kampanii Klub Pancernika klika w Fotelikach Maria Dąbrowska-Loranc – str. 10
 • Kampania KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH w liczbachDorota Hitczenko – str. 14
 • KLUB PANCERNIKA KLIKA W FOTELIKACH -materiały kampaniiJustyna Wacowska-Ślęzak – str. 15
 • KLUB PANCERNIKA GUSTAWA – podsumowanie programuAneta Wnuk – str. 20
 • Konferencje, seminaria… – str. 25
 • Znani i mniej znani… Wiktor Jednorowski – Sekretarz Generalny Zarządu Krajowego Towarzystwa Trzeźwości Transportowców – str. 30
Kwartalnik BRD 2013/3
Spis treści:
 • Wypadki samochodowe w Krakowie w ciągu dziesięciolecia 1924-1934 – Dorota Hitczenko – str. 3
 • Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych 2013 – Ryszard Krystek – str. 9
 • Podstawy edukacji dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 17
 • Klub Pancernika Gustawa – podsumowanie pilotażu – Aneta Wnuk – str. 22
 • Innowacyjne rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa transportu intermodalnego – Małgorzata Zysińska – str.26
 • Znani i mniej znani… – prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – str. 30
 • Konferencje, seminaria – str. 31
Kwartalnik BRD 2013/2
Spis treści:
 • Raport Banku Światowego ” Przegląd potencjału w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w Polsce”Ilona Buttler – str. 3
 • IV Forum Bezpieczeństwa Transportu “System automatycznej kontroli prędkości – zagrożenia i nadzieje”Ilona Buttler, Ryszard Krystek – str. 9
 • Fotoradary. Dialog bez komunikacjiPaweł Bany – str. 15
 • Mobilność i bezpieczeństwo starszych uczestników ruchu drogowego w kontekście światowych badańDagmara Jankowska – str. 18
 • Obchody II Światowego Tygodnia BRDJustyna Wacowska-Ślęzak – str. 26
 • Znani i mniej znani…prof. Wojciech Suchorzewski – str. 28
 • Konferencje, seminaria… – str. 29
 • Wspomnienie. Odszedł od nas Henryk Próchniewicz… – str. 30
Kwartalnik BRD 2013/1
Spis treści:
 • Przełomowy rok 2012 – Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w Polsce i Unii Europejskiej – Anna Zielińska – str. 3
 • III Forum Bezpieczeństwa Transportu – Ryszard Krystek – str. 10
 • II Globalny Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 15
 • Interakcja rodzic-dziecko w ruchu drogowym – przegląd literatury i badań brytyjskichAneta Wnuk – str. 19
 • Centra Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – NEST (Networks and Education for Safety in Traffic) jako dobre praktyki BRD w ramach międzynarodowego projektu AVENUE (Actions for Vulnerable, Elderly, Novice Drivers and Road Users in Europe – for Traffic Safety) – Dagmara Jankowska – str. 22
 • Międzynarodowy projekt PRO SAFE – wzmocnienie profesjonalnej współpracy w zakresie bezpiecznego transportu drogowego wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej – Dagmara Jankowska – str. 28
 • Konferencje, seminaria… – str. 29
 • Znani i mniej znani współpracownicy Instytutu Transportu Samochodowego w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego – prof. Jan Frątczak – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 30
Kwartalnik BRD 2012/4
Spis treści:
 • XX lat BRD – Kwartalnika Motoryzacyjnego Instytutu Transportu SamochodowegoMaria Dąbrowska-Loranc – str. 3
 • Ocena realizacji Krajowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Dorota Gajda – str. 7
 • Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły SAFEWAY2SCHOOL – doświadczenia i podsumowanie pilotażu systemu w Polsce (cz. 2) – Dagmara Jankowska, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 14
 • Kompleksowa Strategia Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Europie – doświadczenia z pilotażowego wdrożenia na Warmii i Mazurach Joanna Żukowska – str. 18
 • Wypadek drogowy, ofiara i krzywdaPaweł Bany – str. 20
 • Refleksje nad nowym systemem uzyskiwania uprawnień do kierowania pojazdami Marek Górny – str. 23
 • O BRD do poczytania dla najmłodszych… – Ewa Kos, Aneta Wnuk – str. 8
Kwartalnik BRD 2012/3
Spis treści:
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Europejskim Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej (2012)Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk – str. 3
 • Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły SAFEWAY2SCHOOL – doświadczenia i podsumowanie pilotażu systemu w Polsce (cz. 1)Dagmara Jankowska, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 8
 • Forum Bezpieczeństwa Transportu Ryszard Krystek –  str. 14
 • Systemowe rozwiązanie nauki jazdy osób niepełnosprawnych – program Kierowca Bez Barier Krzysztof Marciniak – str. 24
 • Polemiki… – str. 27
 • Wydawnictwa… – str. 29
Kwartalnik BRD 2012/2
Spis treści:
 • Wywiad z Dyrektorem ITS – dr inż. Andrzejem Wojciechowskim Maria Dąbrowska-Loranc – str. 3
 • Wywiad z Przewodniczącym Rady Naukowej ITS prof. dr hab. inż. Jerzym Merkiszem Maria Dąbrowska-Loranc – str. 6
 • Kroki milowe w dziejach ITS – kalendariumBartosz Zakrzewski – str. 7
 • Marian Madeyski – wspomnienie opracowanie redakcyjne – str. 9
 • Powiedzieli o nas… – str. 11
 • 60 lat analiz bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – Anna Zielińska – str. 15
 • Niemal pół wieku w Instytucie Transportu Samochodowego – Sławomir Gołębiowski – str. 20
 • 25 lat mojej współpracy naukowej z Instytutem Transportu Samochodowego w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Ryszard Krystek – str. 22
 • Działania ITS – główne obszary – teraźniejszość i przyszłość Maria Dąbrowska-Loranc – 26
Kwartalnik BRD 2012/1
Spis treści:
 • Rok 2011 na polskich drogach. Analiza danych statystycznychAnna Zielińska – str. 3
 • Rozpowszechnienie substancji psychoaktywnych w ruchu drogowym – wyniki unijnego programu DRUID Ilona Buttler – str. 8
 • Założenia i wyniki badań projektu ICARUS w Polsce Ewa Kos – str. 15
 • Psychologiczne modele zachowania kierowców i badania kierowców Michał Niezgoda, Monika Ucińska – str. 21
 • Pieszy Autobus – prosty sposób na bezpieczną podróż do szkoły i naukę zasad bezpiecznego poruszania się po drogach Aneta Wnuk – str. 25
 • Konferencje, seminaria – str. 28
Kwartalnik BRD 2011/4
Spis treści:
 • Systemy punktów karnych w Europie. Projekt europejski BESTPOINTJustyna Wacowska-Ślęzak – str. 3
 • Metody dokształcania młodych kierowców w Wielkiej Brytanii – „prawo jazdy z plusem”Adam Czarnowski – str. 7
 • Promocja elektronicznych systemów bezpieczeństwaEwa Kos, Anna Zielińska – str. 10
 • Rozmowa z Bartłomiejem Morzyckim – Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa DrogowegoMaria Dąbrowska-Loranc – str. 17
 • Inicjatywa na Rzecz Dobrych Świateł SamochodówTomasz Targosiński – str. 19
 • Oszczędzaj nie tylko paliwo – str. 23
 • Konferencje, seminaria … – str. 25
Kwartalnik BRD 2011/3
Spis treści:
 • Noc – śmiertelne zagrożenie dla pieszych. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 3
 • Zmiany prawne i innowacyjne systemy wspomagania badań psychologicznychMichał Niezgoda, Ewa Tokarczyk, Monika Ucińska – str. 8
 • Refleksyjność-impulsywność w szkoleniu kierowcówEwa Odachowska – str. 13
 • Psychofizyczne i społeczne uwarunkowania zachowań dzieci w ruchu drogowymIda Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk – str. 15
 • Dekada Działań na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 – przegląd wydarzeń międzynarodowychAgnieszka Krupińska – str. 19
 • Mobilność dzieci niepełnosprawnych intelektualniePiotr Rybicki – str. 21
 • Progi i bariery niepełnosprawnych uczestników ruchu drogowegoKrzysztof Marciniak – str. 23
 • Europejska Noc Bez Wypadku Michał Kopacki – str. 27
 • Konferencje, seminaria… – str. 28
Kwartalnik BRD 2011/2
Spis treści:
 • Rowerzyści na polskich drogach – nowe prawa, stare zagrożenia. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 3
 • Projekt SOL – Ocena sytuacji bezpieczeństwa ruchu drogowego w regionach – badania opinii społecznejDagmara Jankowska, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 8
 • Inicjatywy podejmowane w ramach międzynarodowych Tygodni BRD w Polsce – wprowadzeniem w Dekadę BRDMaria Dąbrowska-Loranc – str. 12
 • Silne parlamentarne wsparcie dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – rozmowa z posłem Michałem SzczerbąMaria Dąbrowska-Loranc – str. 16
 • Małe dzieci – piesi i rowerzyści – jako grupa docelowa stron internetowych o tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego – Dagmara Jankowska, Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk – 18
 • Znaczenie normalizacji w transporcie i przemyśle samochodowym. Przegląd norm związanych z BRD Ewa Dębicka, Piotr Garbarczyk – str. 22
 • Niesłyszący kierowcyAneta Wnuk – str. 24
 • Niebezpieczne pozostałościKrzysztof Kaperczak – str. 26
 • Konferencje, seminaria… – str. 27
Kwartalnik BRD 2011/1
Spis treści:
 • Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ – str. 3
 • Przewodnik po Dekadzie Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 – Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 6
 • Globalny Plan Dekady Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2011-2020 – Agnieszka Krupińska, Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 9
 • Rok 2010 punktem odniesienia dla Programu BRD na lata 2011-2020 Analiza danych statystycznych Anna Zielińska – str. 12
 • Wywiad z panią poseł Beatą Bublewicz – Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Maria Dąbrowska-Loranc – str. 18
 • Dekada Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – idea i historia – Maria Dąbrowska-Loranc – str. 20
 • Osoby starsze w ruchu drogowym – wyzwanie na Dekadę Działań na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ida Leśniowska-Matusiak – str. 22
 • Wykorzystywanie zarządzania prędkością jako środka poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach krajowychStanisław Gaca – str. 25
 • Zarządzanie bezpieczeństwem transportuRyszard Krystek – str. 28
Kwartalnik BRD 2010/4
Spis treści:
 • Od wydawcy – str. 2
 • Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy ŚrodkowejProjekt SOL (Save Our Lives) Justyna Wacowska-Ślęzak, Dagmara Jankowska – str. 3
 • Wykorzystanie interaktywnych programów multimedialnych (CBT) w szkoleniu kierowców – podsumowanie projektu ERIC – Dagmara Jankowska – str. 6
 • Symulatory jazdy w szkoleniach kierowców zawodowych na przykładzie europejskiego projektu Training of Trainers to FCO Michał Niezgoda, Monika Ucińska – str. 11
 • Kierowca 50+. Pakiet edukacyjnyIda Leśnikowska-Matusiak – str. 14
 • Nowatorski sposób badania znaków drogowychTomasz Targosiński – str. 17 
 • Lepiej widoczne na drogach pojazdy rejestrowane w Polsce po 10.10.2009 zmniejszają groźbę wypadku Krzysztof Olejnik – str. 20
 • Doskonalenie procesu szkolenia i egzaminowania kierowców –  Janusz Lupiński – str. 24
 • Czynniki zwiększające bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego oraz narciarzy i snowboardzistów – Grzegorz Bielecki, Piotr Garbarczyk, Zbigniew Jamiołkowski – str. 27
 • Konferencje, seminaria … – str. 29
Kwartalnik BRD 2010/3
Spis treści:
 • Alkohol w ruchu drogowym – nie taki diabeł straszny? Analiza danych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 3
 • Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kierowców – osiągnięcia i wyzwaniaIlona Buttler – str. 6
 • Co nas chroni przed ryzykiem kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości? Ewa Tokarczyk – str. 10
 • Zaostrzenie odpowiedzialności karnej za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwościAnna Krzyżewska – str. 12
 • Kary dla sprawców najcięższych wypadków komunikacyjnych, którzy byli w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środków odurzających lub uciekli z miejsca zdarzenia. Analiza osądzeń w latach 2003-2008 Janusz Popiel – str. 15
 • Najnowsza nowelizacja kodeksu drogowego, a potrzeba dalszych zmian – Karol Jerzy Mórawski – str. 19
 • Rock i bezpieczeństwo na drodze Aneta Wnuk – str. 21
 • Szkolenia kierowców zawodowych w Polsce Adam Goss, Izabella Mitraszewska – str. 23
 • Konkursy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego – zawody i rywalizacja czy forma edukacji komunikacyjnej i ewaluacja Teresa Turkowska – str. 24
Kwartalnik BRD 2010/2
Spis treści:
 • Od wydawcy – str. 2 
 • To jedzie młodość. Analiza danych o wypadkach z udziałem młodych kierowców Anna Zielińska – str. 3
 • W oczekiwaniu na 4 Unijny Program Działań w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego – Ilona Buttler  – str. 6
 • Edukacja rówieśnicza – innowacyjna i skuteczna metoda edukacyjna w bezpieczeństwie ruchu drogowego – Leśnikowska-Matusiak – str. 10
 • Edukacja rówieśnicza w szkoleniu kandydatów na kierowców – europejski projekt Module Close-to – Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 12
 • Metoda coachingu w szkoleniu kierowcówDagmara Jankowska, Aneta Wnuk – str. 17
 • Przyszłe kierunki w zarządzaniu prędkością – Konferencja ETSC, Bruksela, 23 luty 2010 – Katarzyna Sicińska – str. 21
 • O szkoleniu instruktorów nauki jazdy. Pomiędzy autonomią a potrzebą nadzoru Roman Uździcki – str. 25
 • Konferencje, seminaria … – str. 28
Kwartalnik BRD 2010/1
Numer został opracowany na podstawie książki:  ZINTEGROWANY SYSTEM BEZPIECZEŃSTWA TRANSPORTU. I TOM – Diagnoza Bezpieczeństwa Transportu w Polsce, praca zbiorowa pod redakcją: Ryszarda Krystka, materiał zebrała: Ida Leśnikowska-Matusiak.
 
Spis treści:
 • Wstęp – str. 2
 • Bezpieczeństwo transportu drogowego – Charakterystyka stanu bezpieczeństwa – str. 3
 • Bezpieczeństwo transportu kolejowego – Charakterystyka stanu bezpieczeństwa – str. 10
 • Bezpieczeństwo transportu lotniczego – Charakterystyka stanu bezpieczeństwa – str. 17
 • Bezpieczeństwo transportu wodnego – Charakterystyka stanu bezpieczeństwa – str. 21
 • Bezpieczeństwo transportu w ogólnokrajowych systemach bezpieczeństwa – System bezpieczeństwa narodowego RP – str. 26
 • Porównanie bezpieczeństwa transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i wodnego – str. 30
Kwartalnik BRD 2009/4
Spis treści:
 • Substancje psychoaktywne w ruchu drogowym – wstępne wyniki projektu DRUID Ilona Buttler – str. 3
 • Narkotyki w ruchu drogowym w działaniach Policji – podinsp. Leszek Jankowski – str. 10
 • Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych – 2009Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 12
 • Charakterystyka Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT MazowieckiMirosław Gidlewski, Tomasz Matuszewski, Leon Prochowski, Jerzy Wicher – str. 15
 • System rejestrowania i gromadzenia do celów badawczych źródłowych informacji o wypadkach drogowych Sławomir Gołębiowski – str. 22
 • Wielki jubileusz bezpieczeństwa na drogach – konkurs Renault – str. 26
 • Konferencje, Seminaria … – str. 27
Kwartalnik BRD 2009/3
Spis treści:
 • Motorowerzyści młodsi bracia motocyklistów. Analiza danych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str.3
 • Zintegrowany system bezpieczeństwa transportu Ryszard Krystek – str. 7
 • Priorytety Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Rozmowa z Krzysztofem Kwiatkowskim – Ministrem SprawiedliwościMaria Dąbrowska-Loranc – str. 9
 • E-learning i multimedia w szkoleniu kierowcówIda Leśnikowska-Matusiak – str. 11
 • Jak to działa i skąd się wzięło? – zagłówki samochodoweDagmara Jankowska, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 14
 • Seniorzy w ruchu drogowym – przykłady działań na świecieAneta Wnuk – str. 19
 • Ocena jakości obrazu z wideorejestratora samochodowegoTomasz Kamiński, Izabella Mitraszewska, Michał Niezgoda, Gabriel Nowacki – str. 22
 • Wypadki drogowe – analiza przyczyn i skutków, sprawcy wypadków, doświadczenia organizacji pozarządowychJanusz Popiel – str. 24
 • Konferencje, seminaria … – str. 28
Kwartalnik BRD 2009/2
Spis treści:
 • Motocykliści – rosnący problem na polskich drogach. Analiza danych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 3
 • Z perspektywy Brukseli Ilona Buttler – str. 6
 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Rozmowa z Andrzejem Grzegorczykiem Sekretarzem Krajowej Rady BRDMaria Dąbrowska-Loranc – str. 10
 • Jak to działa i skąd się wzięło? Czyli jeszcze raz o … pasach bezpieczeństwa i poduszce powietrznej Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 13
 • Nowe narzędzia w szkoleniu i samokształceniu kierowców – multimedialne programy edukacyjne – Europejski projekt ERIC (Experiencing CBT Programmes in Road Safety in the European Community) Dagmara Jankowska, Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 18
 • Zmęczenie kierowcy. Wybrane działania prewencyjne w EuropieJustyna Wacowska-Ślęzak – str. 21
 • 10 lat Bielańskiego Konkursu – Chodzę i jeżdżę bezpiecznieTeresa Turkowska – str. 23
 • Konferencje, seminaria… – str. 26
Kwartalnik BRD 2009/1
Spis treści:
 • Rok 2008 na polskich drogach. Analiza danych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 3
 • „Ustawa radarowa” – polska propozycja rozwiązania problemu nadmiernych prędkości w ruchu drogowymIlona Buttler – str. 5
 • Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym –  Maria Dąbrowska-Loranc – str. 10
 • Europejski transport w perspektywie roku 2050Edward Menes – str. 13
 • Nastolatki w ruchu drogowym – zapomniane dzieci?Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 17
 • Czy potrzebna jest ustawa o biegłych sądowych? – Sławomir Gołębiowski – str. 20
 • Światła włączone w dzień – dlaczego wartoTomasz Targosiński – str. 23
 • Konferencje, seminaria… – str. 26
Kwartalnik BRD 2008/4
Spis treści:
 • Noc – niebezpieczny czas dla pieszych i rowerzystów? Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych – Anna Zielińska – str. 3
 • Obchody Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Bezpieczne drogi w naszych miastach – 13 października 2008 r.Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 6
 • “Wypadki na drogach – porozmawiajmy”. Ogólnopolska akcja w szkołachAlicja Fonżychowska – str. 9
 • Podsumowanie roku 2008 – wywiady z przedstawicielami Parlamentu RP, administracji rządowej i samorządowej oraz organizacji pozarządowych – str. 11
 • Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w obszarze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – wywiad z dr inż. Andrzejem Wojciechowskim, Dyrektorem Instytutu Transportu Samochodowego – str. 15
 • Niedostrzegani – osoby chore psychicznie i niepełnosprawne intelektualniePiotr Rybicki – str. 18
 • Kierowanie pojazdem – podejmowanie decyzji Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 20
 • Jak doszło do wypadkuSławomir Gołębiowski – str. 22
 • Piesi w górach – Krzysztof Kaperczak – str. 25
 • Losy ofiar wypadków drogowych – str. 27
Kwartalnik BRD 2008/3
Spis treści:
 • Kobiety – ofiary i sprawcy wypadków drogowych. Analiza danych statystycznychAnna Zielińska – str. 3
 • Kobiety w ciąży i pasy bezpieczeństwaJustyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 8
 • Coraz więcej pytań Ilona Buttler – str. 10
 • Wychowanie komunikacyjne dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SEN) Aneta Wnuk – str. 13
 • Niewidomi i niedowidzący uczestnicy ruchu drogowego Piotr Rybicki – str. 17
 • Zintegrowany system bezpiecznego przewożenia dzieci do szkoły – europejski projekt Safeway2School Dagmara Jankowska – str. 19
 • Wybrane działania Rzecznika Ubezpieczonych na rzecz osób poszkodowanych w wypadkach drogowych Halina Olendzka – str. 24
 • Ofiary wypadków drogowych wobec polskiej rzeczywistości – Janusz Popiel – str. 25
 • Losy ofiar wypadków drogowych – str. 27
Kwartalnik BRD 2008/2
Spis treści:
 • Co daje jazda “na światłach” w dzień? Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych po wprowadzeniu obowiązku stosowania świateł przez cały rok, przez całą dobę – Anna Zielińska – str. 3 
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce jest niezadowalający – Wywiad z Dyrektorem Biura RD KGP mł. insp. Jackiem Zalewskim – Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 7
 • Losy ofiar wypadków drogowych – Rzecznik Praw Obywatelskich dr Janusz Kochanowski – str. 9
 • Uspokojenie ruchu – program bezpiecznej prędkości  – Krzysztof Jamrozik – str. 11
 • Niepełnosprawni ruchowo uczestnicy ruchu drogowego – Piotr Rybicki – str. 16
 • Dlaczego doszło do tego wypadku? – Sławomir Gołębiowski – str. 19
 • Zwierzak bezpieczny w podróży – Aneta Wnuk – str. 23
Kwartalnik BRD 2008/1
Spis treści:
 • Rok 2007 na polskich drogach. Analiza danych o wypadkach drogowych – Anna Zielińska – str. 3
 • Stosowanie i skuteczność automatycznego nadzoru nad prędkością –  Krzysztof Jamrozik – str. 8
 • Fotoradary i wideorejestratory jako środki nadzoru nad kierowcami poruszającymi się z nadmierną prędkościąMarcin Książkiewicz  – str. 11
 • Przykłady dobrych praktyk BRD w Polsce – program ORLEN Bezpieczne drogi Dagmara  Jankowska, Aneta Wnuk – str. 13
 • Niepełnosprawni są wśród nas   – Piotr Rybicki – str. 17
 • Egzaminowanie osób niepełnosprawnych – wybrane aspekty   –  Roman Uździcki – str. 20
 • Quadrycykle (czterokołowce) – mobilność i bezpieczeństwo dla wszystkich – Ida Leśnikowska – str.  22
 • Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków DrogowychAneta Wnuk – str. 26
Kwartalnik BRD 2007/4
Spis treści:
 • Młodzi na polskich drogach. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w 2006 rokuAnna Zielińska – str. 3
 • Regionalne programy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowegoMaria Dąbrowska – Loranc – str. 6
 • Znaczenie naśladownictwa w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci w ruchu drogowym Ida Leśnikowska-Matusiak, Aneta Wnuk – str. 11
 • V Międzynarodowy Festiwal Kampanii Społecznych z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Justyna Wacowska – Ślęzak – str. 14
 • Badania kontrolne samochodów w USASławomir Gołębiowski – str. 16
 • Bezpieczeństwo na drogach potrzebuje partnerstwa Jarosław Giemza – str. 20
 • Pełnosprawny chodnik Krzysztof Kaperczak – str. 23
 • Właściwy wybór szkoły nauki jazdy drogą osiągnięcia pożądanego poziomu wiedzy i umiejętnościRoman Uździcki – str. 24
 • Konferencje, seminaria … – str. 27
Kwartalnik BRD 2007/3
Spis treści:
 • Więcej zabitych na polskich drogach. Analiza danych statystycznych o wypadkach w I półroczu 2007 rokuAnna Zielińska – str. 3
 • Przegląd śródokresowy Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach – doświadczenia i wnioski Krzysztof Jamrozik – str. 5
 • Certyfikacja personelu gwarancją jakości usług edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowegoIda Leśnikowska-Matusiak – str. 12
 • Czynności wykonywane przez sekcję obsługi zdarzeń drogowych na miejscu wypadku drogowegoMarcin Książkiewicz – str. 15
 • Symulator zderzeń – test dla podróżujących samochodem bez pasów i…wyobraźniJustyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 17
 • Edukacja komunikacyjna dzieci i młodzieży – szansą na zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowegoTeresa Turkowska – str. 20
 • Konferencja Tylösand Ilona Buttler – str. 23
 • Europejskie nagrody bezpieczeństwa ruchu drogowego – Norauto Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 25
 • Artykuł 2.9 – Chodnik – część drogi przeznaczona dla pieszychMichał Czerniak, Zofia Gałajda – str. 27
Kwartalnik BRD 2007/2
Spis treści:
 • Rok 2006 na polskich drogach. Analiza danych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 3
 • Obchody Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoJustyna Wacowska-Ślęzak – str. 7
 • Światowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w PolsceMaria Dąbrowska-Loranc, Aneta Wnuk – str. 10
 • Mobilność, dostępność i bezpieczeństwo: uczestnictwo starszych osób w ruchu drogowymIda Leśnikowska-Matusiak – str. 15
 • Jeden rok od zakończenia pilotażowej edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na DrogachKrzysztof Jamrozik – str. 17
 • Kieruj uważnie i rozważnie – Sławomir Gołębiowski – str. 22
 • Rada Warszawy z niepełnosprawnymiKrzysztof Kaperczak – str. 25
 • Konferencje, seminaria… – str. 27
Kwartalnik BRD 2007/1
Spis treści:
 • Pamięci prof. dr. Czesława ŁepkowskiegoJerzy Pomianowski – str. 3
 • Zagrożenie pieszych na polskich drogach. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 4
 • Substancje psychoaktywne w ruchu drogowymIlona Buttler – str. 6
 • Środki działające podobnie do alkoholu z punktu widzenia toksyloga sądowego – analitykaMaria Kała – str. 10
 • Środki działające podobnie do alkoholu (narkotyki) – doświadczenie Policji Leszek Gontarczyk – str. 15
 • Program DRUID – założenia, zakres, spodziewane rezultatyIlona Buttler – str. 18
 • Europejski projekt – CLOSE TO Justyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 20
 • Wybrane działania Policji w Polsce na rzecz przestrzegania przez kierujących ograniczeń prędkości, limitów alkoholu oraz stosowania przez nich urządzeń zabezpieczających w pojazdachkom. Marcin Książkiewicz – str. 23
 • Z medycznej perspektywy: Coraz łatwiej poruszyć lawinę nieszczęść…Stanisław Kubiak – str. 27
 • Na Helu najbezpieczniej!Krzysztof Kaperczak – str. 29
Kwartalnik BRD 2006/4
Spis treści:
 • Osoby starsze w ruchu drogowym Anna Zielińska – str. 3
 • Niepełnosprawni w liczbach Justyna Wacowska-Ślęzak, Kamil Poławski – str. 5
 • Niepełnosprawni i starsi piesi w ruchu drogowym Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 8
 • Problemy osób niepełnosprawnych i starszych w ruchu drogowymAneta Wnuk, Piotr Garbarczyk – str. 12
 • Sytuacja osób niepełnosprawnych i starszych w ruchu drogowym – wyniki badań ankietowych Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 15
 • Dziecko niepełnosprawne w samochodzie – historia przewożenia Antka w urządzeniach zabezpieczających Beata Makowska – str. 18
 • “Klub Pancernika klika w fotelikach” – po raz drugi – Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 19
 • Przykłady działań z zakresu wychowania komunikacyjnego w krajach UEMaria Dąbrowska-Loranc, Aneta Wnuk – str. 23
 • Konferencje, seminaria – str. 28
Kwartalnik BRD 2006/3
Spis treści:
 • Samochody ciężarowe – mity i rzeczywistość. Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych w 2005 r. Anna Zielińska – str. 3
 • Co dalej z 3 Europejskim Programem Działań w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego?Ilona Buttler – str. 6
 • I Globalny Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoJustyna Wacowska-Ślęzak – str. 11
 • Standaryzacja procesu szkolenia kierowców w świetle integracji krajów Unii Europejskiej Maria Dąbrowska-Loranc – str. 14
 • PTSD – Zespół stresu pourazowego jako jedna z psychologicznych konsekwencji uczestnictwa w wypadku drogowym – Monika Ucińska – str. 18
 • Dobre praktyki edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – europejski projekt ROSE 25 Maria Dąbrowska-Loranc, Aneta Wnuk – str. 21
 • Działania edukacyjne i psychoedukacyjne na rzecz trzeźwości kierujących pojazdami w ruchu drogowym – pierwsze doświadczenia – Ewa Tokarczyk – str. 26
 • Z medycznej perspektywy: jak te oczy mogą kłamać? – Stanisław Kubiak – str. 28
Kwartalnik BRD 2006/2
Spis treści:
 • Pijani na drogach. Analiza danych o wypadkach drogowych –  Anna Zielińska – str. 3
 • Debata o nietrzeźwych kierowcachBeata Fröhlich – str. 5
 • Wyroki orzekane przez polskie sądy wobec nietrzeźwych kierujących na podstawie analizy wyroków zasądzających świadczenia pieniężne na rzecz “Alter-Ego”Stanisław Grudzień  – str. 9
 • Przepisy z dwustuletnią historią Zbigniew Drexler – str. 13
 • Wspominając Główną Komisję Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego Sławomir Gołębiowski  – str. 18
 • Bezpieczna droga do szkoły – Jitka Heinrichová – str. 23
 • Z medycznej perspektywy: …Za kierownicą trzeba siedzieć! Niestety, godzinami!Stanisław Kubiak  – str. 26
Kwartalnik BRD 2006/1
Spis treści:
 • Rok 2005 na polskich drogach. Analiza danych o wypadkach drogowychAnna Zielińska – str. 3
 • Trzeci unijny program działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego (2001-2010) – Mid-term review Ilona Buttler  – str. 6
 • Kultura bezpieczeństwa w ruchu drogowymMaria Dąbrowska-Loranc, Ida Leśnikowska-Matusiak  – str. 10
 • Możliwości poprawy właściwości ekologicznych pojazdów zasilanych LPGStanisław Radzimirski  – str. 14
 • Klub Pancernika Klika w Fotelikach – kampania EUCHIRES w PolsceMaria Dąbrowska-Loranc, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 19
 • eCall – Europejski system powiadamiania o wypadkach drogowychJacek Malasek – str. 23
 • Zmęczenie zabija… – Aneta Wnuk, Kamil Poławski  – str. 26
 • Sprawozdanie nt. stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce oraz działania realizowane na rzecz jego poprawy – str. 28
 • Straż Miejska i niepełnosprawniKrzysztof Kaperczak  – str. 30
Kwartalnik BRD 2005/4

Spis treści:

GAMBIT 2005 – KRAJOWY PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 2005-2007-2013

 • Wprowadzenie – str. 5
 • Uwarunkowania krajowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego – str. 6
 • Diagnoza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce – str. 8
 • Wizja bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do roku 2003 – str. 9
 • Strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce do roku 2013 – str. 12
 • Program operacyjny na lata 2005-2007 – str. 17
 • Zarządzanie programem – str. 19
 • Narzędzia realizacji programu – str. 19
 • Finansowanie – str. 21
 • Monitorowanie programu – str. 21
 • Zakończenie – str. 23

Autorzy Programu:
Politechnika Gdańska, Katedra Inżynierii Drogowej, Kazimierz Jamroz, Lech Michalski, Marcin Budzyński, Wojciech Kastner, Wojciech Kustra, Izabela Oskarbska, Jacek Oskarbski.
Kwartalnik BRD 2005/3
Spis treści:
 • Dzieci na drogach – Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych Anna Zielińska – str. 3
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowegoIlona Buttler – str. 5
 • EUCHIRES – europejska kampania społeczna nt. popularyzacji stosowania pasów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających do przewozu dzieci w samochodach osobowychMaria Dąbrowska-Loranc, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 9
 • Przewożenie dzieci w samochodach osobowych w Polsce według badań opinii społecznychMaria Dąbrowska-Loranc, Justyna Wacowska-Ślęzak – str. 12
 • Bezpieczniej nie tylko autostradą – wywiad z Dyrektorem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i AutostradWojciech Kobus – str. 16
 • Wywiad z instruktorem roku 2005Marek Górny – str. 19
 • Z medycznej perspektywy: Jak siedzieć? Więcej chodzić! Sprzyjać symetrii…Stanisław Kubiak – str. 20
 • Europejskie praktyki w egzekwowaniu i promowaniu pasów bezpieczeństwa cz. II Krzysztof Jamrozik – str. 22
 • eSafety Forum Jacek Malasek – str. 26
 • Konferencje, seminaria… – str. 28
Kwartalnik BRD 2005/2
Spis treści:
 • Wciąż tragiczna sytuacja pieszych na polskich drogachAnna Zielińska – str. 3
 • Polityka Transportowa Państwa na lata 2006-2025, wywiad z podsekretarzem stanu ds. polityki transportowej w Ministerstwie Infrastruktury prof. Ryszardem KrystkiemMaria Dąbrowska-Loranc – str. 5
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowegoIlona Buttler – str. 7
 • Realizacja Trzeciego Unijnego Programu Działań w Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego w latach 2000-2004Ilona Buttler – str. 11
 • Doświadczenie w kierowaniu pojazdem a bezpieczeństwo ruchu drogowegoIda Leśnikowska-Matusiak – str. 12
 • Europejskie praktyki w egzekwowaniu i promowaniu pasów bezpieczeństwa, cz. IKrzysztof Jamrozik – str. 14
 • Prawo jazdy w przedwojennej Warszawie cz. II Karol Jerzy Mórawski – str. 17
 • Z medycznej perspektywy: To pędzi młodość, to jedzie starość… Stanisław Kubiak – str. 19
 • Maksymalne dopuszczalne prędkości jazdy w USASławomir Gołębiowski – str. 21
 • Praktyka za kierownicą: Jeździmy po Europie – Jerzy Pomianowski – str. 23
 • Telefony komórkowe w samochodzie – kampanie społeczne na świecieJustyna Wacowska-Ślęzak, Aneta Wnuk – str. 24
 • Konferencje, seminaria… – str. 26
 • Dzieci wiedzą dużo na temat zasad poruszania się po drodze – Badania CBOS dla Renault
Kwartalnik BRD 2005/1
Spis treści:
 • Rok 2004 na polskich drogachAnna Zielińska – str. 3
 • Program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce, wywiad z Dyrektorem Sekretariatu KRBRD mgr inż. Andrzejem GrzegorczykiemWojciech Kobus – str. 5
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowegoIlona Buttler – str. 7
 • 3 Międzynarodowa Konferencja na temat Psychologii Transportu i Ruchu DrogowegoAnna Łuczak – str. 10
 • Bezpieczeństwo i efektywność ruchu drogowego w sytuacji utrudnień powodowanych warunkami zimowymiJacek Gacparski – str. 13
 • Z medycznej perspektywy: Bezdech i pogoda ducha na polskich drogach..!Stanisław Kubiak – str. 15
 • W pełni sprawny przewóz osób niepełnosprawnych Krzysztof Kaperczak – str. 17
 • Pierwsze szkoły nauki jazdy w przedwojennej WarszawieKarol Jerzy Mórawski – str. 19
 • Regionalny Projekt BRD – druga edycja Krzysztof Jamrozik – str. 21
 • Przejazdy kolejowe – rzeczywiste zagrożeniaJerzy Pomianowski – str. 23
 • Kierujmy się miłością na drodze – rozmowa z ks. Marianem MindurąJerzy Pomianowski – str. 27
 • Konferencje, seminaria… – str. 28
Kwartalnik BRD 2004/numer specjalny
Spis treści:
 • Rezolucja nr 251:Czwarty Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – str. 2
 • Tygodnie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Idea i HistoriaMaria Dąbrowska-Loranc – str. 4
 • Agresywne zachowania za kierownicą – Justyna Wacowska – str. 8
 • Agresja na Polskich drogach w opinii autorytetów moralnych i naukowych – str. 11
 • Szacunek w Prawie o ruchu drogowymZbigniew Drexler – str.16
 • Przesłanie IV Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w szkoleniu kierowców Ida Leśnikowska – Matusiak  – str.19
 • Błędy kierowców uczestniczących w wypadkach; drogowych. Nieuwaga, lekceważenie przepisów czy agresja? Anna Zielińska – str. 21
 • Zapobieganie agresji wśród dzieci i młodzieży w ramach profilaktyczno-wychowawczej działalności szkołyKonrad Wade – str. 23
 • Kampanie społeczne w bezpieczeństwie ruchu drogowego – entuzjazm czy profesjonalizmIlona Buttler  – str. 25
 • Wyniki pomiaru opinii publicznej nt. agresji w ruchu drogowym – str.30
Kwartalnik BRD 2004/4
Spis treści:
 • 1 Listopada – Dzień zadumy czy brawury na polskich drogach? – Anna Zielińska – str. 2
 • Powszechne przestrzeganie zasad i przepisów ruchu drogowego jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w świetle zaleceń Unii EuropejskiejMaria Dąbrowska – Loranc – str. 4
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowegoIlona Buttler – str. 13
 • Ważne “nieoficjalne” spotkania Ilona Buttler – str.13
 • Refleksje komunikacyjne z MinnesotyJan Zasel – str. 16
 • O (nie) efektywności edukacji w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego – Ida Leśnikowska – Matusiak – str. 19
 • Prototyp mimo woliKarol Jerzy Mórawski – str. 22
 • Z medycznej perspektywy: Źle słyszący na drogach… – Stanisław Kubiak – str. 24
Kwartalnik BRD 2004/3
Spis treści:
 • CARE – Europejska Baza Danych o Wypadkach Drogowych – Anna Zielińska – str. 2
 • Polityka Transportowa Państwa – wywiad z podsekretarzem stanu w Ministerstwie Infrastruktury prof. dr hab. Ryszardem Krystkiem – Maria Dąbrowska-Loranc – str. 4
 • Przykład do naśladowania: Badania psychologiczne kierowców w Austrii Ilona Buttler – str. 6
 • Działania Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego Ilona Buttler – str. 10
 • Priorytety badawcze FERSI w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowegoJacek Malasek  – str. 13
 • Z medycznej perspektywy: Głód i obżarstwo w drodze... – Stanisław Kubiak – str. 15
 • Standaryzacja szkolenia kierowców. Standardy kwalifikacji zawodowych instruktora nauki jazdy i egzaminatora osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 17
 • Działania międzynarodowe na rzecz bezpiecznej drogi szkoła – dom Aneta Wnuk, Monika Ucińska – str. 21
 • 30 lat absurdu – Karol Jerzy Mórawski – str. 23
Kwartalnik BRD 2004/2
Spis treści:
 • Późno w nocy jeździmy szybciej, ale czy bezpieczniej? Analiza danych o wypadkach w obszarach zabudowanychAnna Zielińska – str. 2
 • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS w Unii Europejskiej – Maria Dąbrowska – Loranc – str. 4
 • IV Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Tydzień Polsce – Maria Dąbrowska – Loranc, Justyna Wacowska, Aneta Wnuk – str. 8
 • Europejska Rada Bezpieczeństwa Transportu – ETSCIlona Buttler – str. 11
 • Szoferskie vademecum naszych ojcówKarol Jerzy Mórawski – str. 16
 • Nie powiększaj statystyk… – Kampania brd dla motocyklistów w Wielkiej Brytanii Aneta Wnuk, Monika Ucińska  – str. 19
 • Ratują nam życie Wojciech Kobus – str. 22
Kwartalnik BRD 2004/1
Spis treści:
 • Rok 2003 na polskich drogach Tragiczna sytuacja pieszych Anna Zielińska – str. 2
 • Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zaproszenie do dyskusjiIlona Buttler – str. 4
 • IV Tydzień BRD na ŚwiecieJustyna Wacowska – str. 8
 • Jak rzeczywiście zachowują się małe dzieci na drogach Ida Leśnikowska – Matusiak – str. 11
 • Gdzie można zostać ratownikiem drogowym?Aneta Wnuk – str. 15
 • Z życia Patronatu ITS nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców – str. 18
 • Możliwości zastosowania telematyki dla poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Unii EuropejskiejKrzysztof Jamrozik – str. 19
 • Decydować powinien właściciel Karol Jerzy Mórawski  – str. 21
 • Na drodze do Europy – Wojciech Kobus  – str. 23
Kwartalnik BRD 2003/4
Spis treści:
 • Śmiertelnie Niebezpiecznie Na Głównych Drogach w Polsce w 2002 r. Analiza danych o wypadkach na drogach krajowychAnna Zielińska – str. 2
 • IV Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • Urządzenia rejestrujące w transporcie drogowym a bezpieczeństwo ruchu drogowego – Leszek Turek – str. 5
 • SARTRE 3 – Podstawowe daneIlona Buttler – str. 9
 • Wojewódzki Program BRD – Poprawa bezpieczeństwa i warunków życiaKrzysztof Jamrozik – str. 13
 • Ocena Skuteczności Symulatora Jazdy do Badania PrędkościIda Leśnikowska-Matusiak – str. 15
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego oczami dzieckaMonika Ucińska, Aneta Wnuk – str. 17
 • Pożary Samochodów w Tunelach DrogowychTomasz Sawicki – str. 20
 • Rowerem w XXI w. – Refleksje po Europejskiej Konferencji VELO – CITY 2003 w ParyżuAndrzej Zalewski – str. 23
 • Seminaria, konferencje… – str. 25
Kwartalnik BRD 2003/3
Spis treści:
 • Wypadki drogowe u nas i u innych na podstawie międzynarodowych baz danych Anna Zielińska – str. 2
 • IV Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – str. 4
 • Inne spojrzenie na ronda Zbigniew Drexler – str. 7
 • Błędy w projektowaniu i realizacji dróg rowerowychAndrzej Zalewski – str. 10
 • Ogólnopolskie Spotkania Ośrodków Szkolenia Kierowców pod patronatem Instytutu Transportu SamochodowegoMaria Dąbrowska-Loranc – str. 15
 • Polemiki – Jak uczyć jeździć? – str. 16
 • Unia bierze się za brdKrzysztof Jamrozik – str. 18
 • Edukacja komunikacyjna dzieci – opinie nauczycieli i dyrektorów szkółTeresa Turkowska – str. 19
 • Polemiki – Daleko od szkoły, daleko od szosy – str. 21
 • NIK kontroluje i ocenia: Przewozy materiałów niebezpiecznych)Jerzy Pomianowski – str. 22
 • Seminaria, konferencje… – str. 25
Kwartalnik BRD 2003/2
Spis treści:
 • Pijani kierowcy – sprawcy wypadków drogowychAnna Zielińska – str. 2
 • Europejski Program Działania w Bezpieczeństwie Ruchu DrogowegoIlona Buttler – str. 4
 • Psychologiczne konsekwencje uczestnictwa w wypadku drogowymEwa Tokarczuk, Monika Ucińska – str. 8
 • Polemiki – Bezpieczny w domu, w szkole, na ulicyMaciej Kulka – str. 12
 • Współpraca Ośrodków Szkolenia Kierowców w ramach patronatu Instytutu Transportu SamochodowegoMaria Dąbrowska-Loranc – str. 14
 • Kwalifikacje i kompetencje zawodoweIda Leśnikowska-Matusiak – str. 17
 • Rewolucja w systemie szkolenia kierowców w HolandiiJustyna Wacowska – str. 18
 • Komu potrzebne są badania psychologiczne – refleksje psychologa praktykaAgata Bronikowska – str. 20
 • Kursy reedukacyjne dla kierowców w BelgiiWard Vanlaar – str. 22
 • NIK kontroluje i ocenia: Organy zarządzające ruchem drogowym a bezpieczeństwo na drogach publicznychJerzy Pomianowski – str. 25
 • Seminaria, konferencje… – str. 27
Kwartalnik BRD 2003/1
Spis treści:
 • Rok 2002 na polskich drogachAnna Zielińska – str. 2
 • Zmęczenie kierowcy: przyczyny, skutki, zapobieganieJadwiga Bąk – str. 4
 • Właściwości ekologiczne pojazdów zasilanych biopaliwami Stanisław Radzimirski – str. 8
 • Niebezpieczne ronda – Sławomir Gołębiowski – str. 11
 • Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu rogowego – doświadczenia psychologa praktyka Agata Bronikowska – str. 14
 • O egzaminach (na prawo jazdy) po raz kolejny Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 16
 • Wycieczki rowerowe doskonałym sposobem ugruntowywania wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie brdWładysław Nowosielski – str. 18
 • Przyczyny pożarów samochodówTomasz Sawicki – str. 20
 • Interesujące badania CBOS – Polacy o bezpieczeństwie na drogachJerzy Pomianowski – str. 23
 • Seminaria, konferencje… – str. 29
Kwartalnik BRD 2002/4
Spis treści:
 • Alarm dla polskich miast! Anna Zielińska – str. 2
 • 10 lat Kwartalnika BRD – O czym pisaliśmy … Jak się zmienialiśmy … – str. 4
 • 10 lat Kwartalnika BRD Powiedzieli o nas…  – str. 6
 • Polityka w zakresie ruchu pieszego w miastach hiszpańskich na przykładzie San Sebastian – Andrzej Zalewski – str. 7
 • Inspekcja Transportu Drogowego w Polsce. Podstawa działania oraz pierwsze doświadczenia Alvin Piotr Gajadhur – str. 12
 • Projekt „Road Export” Maria Dąbrowska-Loranc – str. 15
 • Wpływ zmian w szkoleniu kierowców na ryzyko powstawania wypadków drogowych w Danii Ida Leśnikowska – Matusiak – str. 17
 • Polemiki – Karta rowerowa w szkole – oczekiwania a praktyka Teresa Turkowska – str. 20
 • Wypadki drogowe w Austrii ze szczególnym uwzględnieniem pojazdów z Europy WschodniejJustyna Wacowska – str. 25
Kwartalnik BRD 2002/3
Spis treści:
 • Autobusy na polskich drogach – nie taki diabeł straszny!Anna Zielińska – str. 2
 • 50 lat Instytutu Transportu Samochodowego: Rzut oka na działalność w dziedzinie diagnostyki bezpieczeństwa jazdyBohdan Turski – str. 4
 • Unia Europejska a problem bezpieczeństwa ruchu drogowegoIlona Buttler – str. 7
 • Szkolenia dla młodych kierowców w EuropieMaria Dąbrowska-Loranc – str. 12
 • Mierzenie jakości pracy OSK – wyniki badań pilotażowychIda Leśnikowska-Matusiak – str. 15
 • Dzieci a bezpieczeństwo ruchu drogowegoAndrzej Zalewski, Joanna Fiszer, Joanna Krysiak – str. 18
 • Znaczenie barw i kontrastów na drodze osób słabowidzącychIgor Sielicki, Michał Czerniak – str. 23
 • Główny cel policyjnych działań: Ruch drogowy bezpieczny i sprawny – rozmowa z nadkomisarzem Markiem Jewułą – str. 26
Kwartalnik BRD 2002/2
Spis treści:
 • Osoby starsze – sprawcy czy ofiary wypadków drogowych – Anna Zielińska – str. 2
 • Złoty Jubileusz Instytutu Transportu Samochodowego – 7 maja 2002 r. –  Justyna Wacowska – str. 4 
 • Pora skończyć ze złym prawemZbigniew Drexler – str. 8
 • Przejścia ciężkie do przejścia, czyli analiza rozkładu wypadków w obrębie przejścia dla pieszychLiliana Trzpil – str. 12
 • Mierzenie jakości pracy Ośrodków Szkolenia Kierowców – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 16
 • Wpływ reklamy na kształtowanie pozytywnych postaw u dzieci wobec problemów bezpieczeństwa ruchu drogowegoAneta Wnuk – str. 19
 • Globalne spojrzenie na ofiary wypadków drogowychKrzysztof Jamrozik  – str. 22
Kwartalnik BRD 2002/1
Spis treści:
 • 50 lat analiz i profilaktyki anty-wypadkowej Anna Zielińska – str. 2
 • Omówienie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (cz. II) – Maciej Wroński – str. 4
 • Bezpieczeństwo i infrastruktura dla ruchu drogowego (cz. II) – Andrzej Zalewski – str. 9
 • Warszawski Okrągły Stół Transportowy  – str. 12
 • 50 lat działalności Instytutu Transportu Samochodowego dla Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Sławomir Gołębiowski – str. 14
 • Rola i osiągnięcia ITS na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego w XXI wiekuMaria Dąbrowska-Loranc, Ida Leśnikowska-Matusiak  – str. 17
 • Po kontroli NIK – W szkoleniu i egzaminowaniu kierowców zmiany są konieczne – Jerzy Pomianowski  – str. 22
Kwartalnik BRD 2001/4
Spis treści:
 • Duże samochody – duże zagrożenie? Wypadki z udziałem samochodów ciężarowych w PolsceAnna Zielińska – str. 2
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polityce Transportowej PaństwaAndrzej Grzegorczyk – str. 4
 • Omówienie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (cz. I) – Maciej Wroński – str. 6
 • Nowy model szkolenia i reedukacji kierowców – i co dalej? Maria Dąbrowska-Loranc – str. 11
 • Środki dydaktyczne (media) w szkoleniu kierowcówIda Leśnikowska-Matusiak – str. 14
 • Promowanie bezpieczeństwa na drogach i kampanie uświadamiające w HolandiiKrzysztof Jamrozik – str. 16
 • Bezpieczeństwo i infrastruktura dla ruchu drogowego (cz. I) Andrzej Zalewski – str. 17
 • Czy droga dla pieszych może być bezpieczna dla wszystkich? – Michał Czerniak, Beata Gajewska, Krzysztof Grzegorzewicz – str. 20
 • Informacje o Stowarzyszeniu i Centrum Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych – str. 24
Kwartalnik BRD 2001/3
Spis treści:
 • Województwa pod lupą statystykiAnna Zielińska – str. 2
 • Nowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoAndrzej Grzegorczyk – str. 4
 • Współczesne problemy i uwarunkowania funkcjonowania pozamiejskiego transportu autobusowego w PolsceEdward Menes – str. 6
 • Egzamin na prawo jazdy w Holandii Maria Dąbrowska – Loranc – str. 10
 • Czym jest, a czym być powinno szkolenie kandydatów na kierowców w Polsce? Ida Leśnikowska – Matusiak – str. 14
 • Nowe zasady teoretycznego egzaminowania na prawo jazdy – Bogusław Madej – str. 17
 • Polska Federacja Stowarzyszeń Szkół KierowcówCzesław Swaryczewski – str. 19
 • Cechy psychologiczne kierowców jako pierwotne przyczyny wypadków drogowychJadwiga Bąk – str. 20
 • Z historii bezpieczeństwa ruchu drogowego w PolsceJustyna Wacowska – str. 23
Kwartalnik BRD 2001/2
Spis treści:
 • Rok 2000 na polskich drogachAnna Zielińska – str. 2
 • Działalność gospodarcza związana z bezpieczeństwem ruchu drogowego w świetle przepisów ustawy Prawo działalności gospodarczej Maciej Wroński – str. 4
 • G orący temat: Agresja w ruchu drogowym Ilona Buttler – str. 7
 • Nadzór pedagogiczny narzędziem jakościowego rozwoju szkolenia kierowcówIda Leśnikowska-Matusiak – str. 13
 • Partnerstwo i kultura na drodze – nowe zadania edukacyjneTeresa Turkowska  – str. 15
 • System EOBD (OBDII) w aspekcie ochrony środowiska i poprawy bezpieczeństwaJerzy Merkisz, Marcin Ślęzak  – str. 17
 • Postrzeganie przez ludzi problemów bezpieczeństwa w transporcieAdam Kadziński   – str. 23
Kwartalnik BRD 2001/1
Spis treści:
 • Młodzi ludzie – ofiary i sprawcy wypadków drogowych Anna Zielińska – str. 2
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego to problem społeczny, interdyscyplinarny, bardzo złożonyCzesław Łepkowski  – str. 4
 • Trwałe bezpieczeństwo ruchu drogowego w projektowaniu dróg i ulic (część II)Andrzej Zalewski  – str. 9
 • Kwalifikacje instruktora nauki jazdyIda Leśnikowska-Matusiak – str. 13
 • Polemiki – Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – czy to tylko egzamin?  – str. 15
 • Polemiki – Autofaszyzm – str. 18
 • Brytyjski program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz cele do roku 2010 – str. 19
 • Certyfikacja kompetencji personelu prowadzona przez Instytut Transportu Samochodowego Marian Pawłowski, Jacek Skalski  – str. 22
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w jednostkach Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej  – str. 25
Kwartalnik BRD 2000/numer specjalny
Spis treści:
 • Wypowiedź Przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Tadeusza Syryjczyka – str. 3
 • III Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – idea i historia – str. 4
 • III Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w krajach Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych – Rezolucja nr 246 przyjęta przez Wewnętrzny Komitet Transportu 16 stycznia 1998 r.  – str. 6
 • III Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w PolsceMaria Dąbrowska – Loranc – str. 7
 • Dlaczego III Tydzień BRD poświęcono niechronionym uczestnikom ruchu drogowegoAnna Zielińska  – str. 9
 • PARTNERSTWO dla bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu – zadania na dziś i jutroIda Leśnikowska – Matusiak – str. 11
 • Działania podejmowane w różnych krajach w ramach III Międzynarodowego Tygodnia BRD – str. 13
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego w świetle przepisów prawnych – Justyna Wacowska – str. 14
 • Jak ucywilizować motoryzację? Zygmunt Użdalewicz – str. 17
 • Kościoły chrześcijańskie wobec problemów bezpieczeństwa ruchu drogowego – str. 18
 • Partnerstwo na drodze w edukacji dzieci szkół podstawowych i kandydatów na kierowców Ida LeśnikowskaMatusiak – str. 21
 • Rowerzyści i piesi – razem czy osobno? Przegląd rozwiązań inżynierskich Andrzej Zalewski  – str. 24
 • Bezpieczeństwo niepełnosprawnych uczestników ruchu – przyczyny zagrożeń i środki zaradczeLiliana Schwartz – str. 27
 • Zagrożenia niechronionych użytkowników dróg pozamiejskichFranciszek Pietrucha  – str. 29
 • Więcej niż partnerstwo: ODPOWIEDZIALNOŚĆ Ilona Buttler  – str. 29
Kwartalnik BRD 2000/4
Spis treści:
 • System informacji o bezpieczeństwie ruchu drogowego Anna Zielińska – str. 2
 • Zarządzanie ruchem na drogach – nowe przepisy Maciej Wroński – str. 4
 • Karta motorowerowa wydawana w szkole Teresa Turkowska – str. 8
 • Trwałe bezpieczeństwo ruchu drogowego w projektowaniu dróg i ulic (cz. I) – Andrzej Zalewski – str. 10
 • Telematyka a bezpieczeństwo ruchu drogowego (cz. II)Kazimierz Bartczak  – str. 14
 • Relacje piesi – rowerzyści –  Ida Leśnikowska Matusiak – str. 16
 • Polemiki – Egzaminowanie i szkolenie kandydatów na kierowców w Anglii – str. 18
 • Wizyta włoskich specjalistów ds. szkolenia kierowców w Polsce – str. 20
 • GAMBIT Warszawski – pierwsze doświadczenia Ilona Buttler – str. 21
 • Wywiad z podinspektorem mgr Waldemarem Wierzbickim – naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji – str. 25
Kwartalnik BRD 2000/3
Spis treści:
 • STOP! Dziecko na drodze – Anna Zielińska – str. 2
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonach szkół – metody i środki poprawy (cz. II)Andrzej Zalewski – str. 4
 • Edukacja komunikacyjna w gminie Warszawa-BielanyTeresa Turkowska – str. 7
 • Wyobrażenie wypadku drogowego u uczestników ruchu drogowego – badania porównawcze w Polsce i Rosji Tadeusz Rotter, Robert Suligowski – str. 10
 • Komunikacja niewerbalna w szkoleniu kierowcówIda Leśnikowska – Matusiak – str. 15
 • Metodyka szkolenia kierowcówIda Leśnikowska – Matusiak – str.15
 • Telematyka a bezpieczeństwo ruchu drogowego (cz. I) –  Kazimierz Bartczak – str. 18
 • Wywiad z sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (RBRD) – p. Andrzejem Grzegorczykiem – str. 21
 • Taryfikator wykroczeń – str. 22
 • Policjant ruchu drogowego 2000 r. – Najlepsi z drogówki – str. 24
Kwartalnik BRD 2000/2
Spis treści:
 • Holenderska baza danych o wypadkach drogowych – podstawa do podejmowania prawidłowych decyzjiAnna Zielińska – str. 2
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w rejonach szkół – metody i środki poprawy (cz. I)Andrzej  Zalewski – str. 4
 • Karta rowerowa – zapis w ustawie a realizacja w praktyceTeresa Turkowska – str. 8
 • Zachowaj bezpieczną odległość! Ilona Buttler, Irena Koronna – Vilhelmsson – str. 11
 • Współczesne cele i podstawy szkolenia kandydatów na kierowcówIda Leśnikowska – Matusiak – str. 15
 • Bezpieczeństwo czynne samochodu z punktu widzenia aerodynamiki (cz. II) –  Jan Waściszewski – str. 20
 • Urządzenia ochronne: marnowane szanseIlona Buttler – str. 22
 • Rozmowa w INTERNECIE z Ministrem Tadeuszem Syryjczykiem – str. 26
Kwartalnik BRD 2000/1
Spis treści:
 • 50 km/h w miastach – początek bezpieczniejszego jutra Anna Zielińska – str. 2
 • Czy już od kwietnia będziemy jeździć z prędkością 40 km/h na obszarze zabudowanym?Maciej Wroński  – str. 4
 • Proces wdrażania rozwiązań uspokajania ruchu, jako elementu programu poprawy brd (na przykładzie doświadczeń francuskich) Andrzej Zalewski – str. 9
 • Co o bezpieczeństwie ruchu drogowego każdy kierowca bezwzględnie wiedzieć powinienJerzy Gregorius – str. 14
 • III Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – str. 17
 • Bezpieczeństwo czynne samochodu z punktu widzenia aerodynamiki (cz. I)–  Jan Waściszewski  – str. 18
 • Taktyka i technika jazdySławomir Gołębiowski – str. 20
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego na Litwie Alvydas Pikunas, Ryszard Korzeniewski – str. 23
 • Charakterystyka pracy kierowcy samochodu ciężarowego – Małgorzata Waszkowska, Andrzej Wichrowski  – str. 25
Kwartalnik BRD 1999/4
Spis treści:
 • Młodzi kierowcy – rosnący problem na polskich drogachMaria Dąbrowska-Loranc, Anna Zielińska – str. 2
 • Wychowanie komunikacyjne w zreformowanej szkole Teresa Turkowska – str. 4
 • CHAMBERY – miasto modelowe w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego (część II)Andrzej Zalewski – str. 8
 • Konferencja nt. “Nowy model szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz reedukacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego” – str. 13
 • Instruktorzy nauki jazdy – współczesne wyzwaniaIda Leśnikowska-Matusiak – str. 14
 • Instruktor w procesie szkoleniaJerzy Pomianowski – str. 18
 • “2002: Odyseja drogowa” Tim Carter – str. 19
 • Katalog pytań testowych dla kierowców przewożących materiały niebezpieczneBogusław Madej, Joanna Michniak – str. 22
 • Wizje, cele i strategie w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykraczające poza rok 2000 (część III) – str. 25
Kwartalnik BRD 1999/3
Spis treści:
 • Kryteria odporności biomechanicznej człowieka w badaniach zderzeniowych pojazdów (część II) Tadeusz Diupero, Emil Wolski – str. 4
 • Ahinsa – model szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz reedukacji kierowców wielokrotnie naruszających zasady i przepisy ruchu drogowego – str. 7
 • Młodzi kierowcy jako grupa największego ryzyka w ruchu drogowymMaria Dąbrowska-Loranc – str. 9
 • Podstawy i założenia nowego modelu szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi oraz reedukacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 11
 • Model szkolenia kandydatów na kierowców w Polsce – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 13
 • Prawo jazdy na próbę – Maria Dąbrowska-Loranc –  str. 17
 • System reedukacji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego w Polsce – propozycje do dyskusji Ilona Butler – str. 19
 • Konieczne zmiany organizacyjno-prawne – Maria Dąbrowska-Loranc, Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 24
 • Wizje, cele i strategie w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykraczające poza rok 2000 (część II) – str. 27
Kwartalnik BRD 1999/2
Spis treści:
 • Coraz więcej rowerzystów na drogachAnna Zielińska – str. 2
 • Nowe znaki i sygnały drogoweMaciej Wroński – str. 4
 • CHAMBÉRY – miasto modelowe w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego (część I)Andrzej Zalewski – str. 11
 • Egzaminy na prawo jazdy w krajach członkowskich Unii EuropejskiejIda Leśnikowska-Matusiak – str. 15
 • Metodyka szkolenia kandydatów na kierowców – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 18
 • Alkoholizm kierowców – zatrzymywanie praw jazdy i warunki ich odzyskiwaniaTadeusz Rotter – str. 20
 • III Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Maria Dąbrowska-Loranc – str. 23
 • Kryteria odporności biomechanicznej człowieka w badaniach zderzeniowych pojazdów (część I) Tadeusz Diupero, Emil Wolski – str. 24
 • Powypadkowe zaburzenia psychologiczne u uczestników wypadków drogowychThomas Quinn – str. 27
 • Wizje, cele i strategie w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego wykraczające poza rok 2000 – str. 29
Kwartalnik BRD 1999/1
Spis treści:
 • Kobieta za kierownicą – wzór do naśladowania czy przekleństwo? Anna Zielińska – str. 2
 • Planistyczne środki poprawy brd w zagospodarowaniu przestrzennymAndrzej Zalewski – str. 4
 • GAMBIT Warszawski: Główny problem – bezpieczeństwo pieszychIlona Buttler – str. 8
 • Reforma systemu szkolenia kierowcówMaciej Wroński – str. 14
 • Metodyka szkolenia kandydatów na kierowcówIda Leśnikowska-Matusiak – str. 18
 • Masowa motoryzacja jest faktemEdward Menes – str. 20
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w EstoniiTavi Nirk – str. 24
Kwartalnik BRD 1998/4

Spis treści:

 • Pijani na polskich drogach Anna Zielińska – str. 2
 • GAMBIT Warszawski Ilona Buttler – str. 3
 • Efektywność dróg rowerowych różnych typów w aspekcie bezpieczeństwa ruchu – Andrzej Zalewski – str. 9
 • Strefa zamieszkania – teoria i praktyczne rozwiązania w Warszawie na Mariensztacie Maria Dąbrowska-Loranc, Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 14
 • „Chłopcy z ferajny”Maciej Wroński – str. 19 
 • Referaty VIII Światowego Kongresu PRI (cz. II) – str. 24
Kwartalnik BRD 1998/3
Spis treści:
 • Na polskich drogach wciąż bardzo niebezpiecznie Anna Zielińska – str. 2
 • Reforma administracji publicznej – przejęcie większości zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego przez samorząd –  Maciej Wroński – str. 4
 • Poprawa brd a szkolenie młodych kierowcówIda Leśnikowska-Matusiak – str. 8
 • Referaty VIII Światowego Kongresu PRI – str. 12
 • Transport drogowy materiałów niebezpiecznych Bolesław Hancyk, Krzysztof Grzegorczyk, Rafał Buchcar – str. 19
 • Polityka bezpieczeństwa ruchu drogowego w Szwecji – Krzysztof J. Kowalski, Andrzej Grzegorczyk, Dorota Cyluk – str. 25
Kwartalnik BRD 1998/2
Spis treści:
 • Pieszym bywa każdyAnna Zielińska – str. 2
 • Wyzwanie na początek nowego tysiąclecia – program poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w AustriiMaria DąbrowskaLoranc  – str. 4
 • Błędne postępowania kierowców jako przyczyny wypadków drogowychSławomir Gołębiowski  – str. 11
 • Projekt koncepcji zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w Federacji Rosyjskiej do 2010 rokuG.I. Kuzniecov , J. A. Wiengrow  – str. 16
 • Efektywność działań edukacyjnych w zakresie brd w odniesieniu do dzieci i młodzieży – Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 20
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego pierwszoplanowym zadaniem dla Unii Europejskiej Andrzej Grzegorczyk, Dorota Cyluk – str. 28
Kwartalnik BRD 1998/1
Spis treści:
 • IRTAD – Międzynarodowa Baza Danych o Wypadkach DrogowychMaria Dąbrowska-Loranc  – str. 2
 • Wzajemne relacje niektórych uczestników ruchu w świetle ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym cz. II Maciej Wroński  – str. 4
 • Prawo o ruchu drogowym A.D. 1997 należy pilnie zmieniać, a nie interpretować  – Zbigniew Drexler  – str. 9
 • Programy edukacyjne mające na celu podniesienie bezpieczeństwa na drogach – str. 14
 • Opinie polskich kierowców o wybranych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. IV (alkohol) – SARTRE II Ilona Buttler – str. 19
 • Promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej. Program na lata 1997-2001 cz. II Andrzej Grzegorczyk, Dorota Cyluk  – str. 25
Kwartalnik BRD 1997/4
Spis treści:
 • Ocena stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie lokalnym. Województwo warszawskie – Anna Zielińska – str. 2
 • Wzajemne relacje niektórych uczestników ruchu w świetle ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym cz. I Maciej Wroński – str. 4
 • Rola bezpieczeństwa ruchu drogowego w procesie szkolenia kierowcówIda Leśnikowska-Matusiak, Maria Dąbrowska-Loranc – str. 7
 • Opinie polskich kierowców o wybranych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. III (pasy bezpieczeństwa) – SARTRE IIIlona Buttler – str. 9
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego w Rosji, problemy i sposoby ich rozwiązywania G. I. Kuzniecow – str. 19
 • Promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej. Program na lata 1997-2001Andrzej Grzegorczyk, Dorota Cyluk  – str. 24
 • Doświadczenia i wnioski z realizacji uspokojenia ruchu na drodze krajowej nr 21 w Kobylnicy SłupskiejAndrzej Zalewski – str. 26
Kwartalnik BRD 1997/2-3
Spis treści:
 • Główne problemy bezpieczeństwa ruchu drogowego na Polskich drogach – Anna Zielińska – str. 2
 • Złota zasada bezpiecznej jazdy: MYŚL i PRZEWIDUJ – Sławomir Gołębiowski – str. 4
 • Samochody dla niepełnosprawnychJustyna Wacowska – str. 6
 • Opinie polskich kierowców o wybranych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. II – SARTRE II Ilona Buttler  – str. 8
 • Bezpieczeństwo drogowe w Europie: wspólna odpowiedzialnośćPaolo Cantarella – str. 14
 • Psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowania dzieci w ruchu drogowymIda Leśnikowska-Matusiak – str. 21
 • Informatyczny system wspomagania przewozów materiałów niebezpiecznychBogusław Madej, Joanna Michniak  – str. 24
 • Rozwiązania techniczno-funkcjonalne uspokajające ruch w ciągu drogi krajowej nr 21 w Kobylnicy SłupskiejAndrzej Zalewski – str. 26
Kwartalnik BRD 1997/1
Spis treści:
 • Wpływ stanu dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowegoAnna Zielińska  – str. 2
 • Ostatni okres działalności Rady Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoAndrzej Grzegorczyk  – str. 4
 • Opinie polskich kierowców o wybranych problemach bezpieczeństwa ruchu drogowego cz. I – SARTRE II Ilona Buttler – str. 6
 • Świadectwo kwalifikacji – wybrane problemy Maciej Wroński – str. 12
 • Wychowanie komunikacyjne w przedszkolu Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 15
 • Trudna rola sądu Zbigniew Drexler – str. 19
 • Zasada ograniczonego zaufania w orzecznictwie Sądu NajwyższegoRyszard A. Stefański – str. 21
 • Poduszki powietrzne w motocyklach Dariusz Dobosz – str. 26
Kwartalnik BRD 1996/3-4
Spis treści:
 • Co zagraża naszym dzieciom? Analiza danych statystycznych o wypadkach drogowych, w których ofiarami były dzieci w wieku 7-14 lat – Anna Zielińska – str. 2
 • GAMBIT – czy uda się pokonać niechęć do nowej filozofii działaniaIlona Buttler – str. 4
 • Wychowanie komunikacyjne – co dalej?Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 8
 • Nowa ustawa – nowa szansaWiesław Karaś – str. 11
 • Korespondencja z Paryża – Moda na bezpieczeństwoAdam Grzeszak – str.  16
 • Kierunek zmian w przepisach ruchy drogowego – akty wykonawczeMaciej Wroński  – str. 20
 • Prędkość bezpieczna w orzecznictwie Sądu Najwyższego –  Ryszard A. Stefański – str. 24
 • Analiza wypadkowości w okresie 1994-1995 w największych miastach Litwy Antanas Klibawiczius, Petras Wołyniec  – str. 28
Kwartalnik BRD 1996/1-2
Spis treści:
 • Lepsi, gorsi czy inni? Polska na tle krajów Europy i Ameryki Północnej Anna Zielińska  – str. 2
 • EUCARISCzesław Łepkowski  – str. 4
 • Stan bezpieczeństwa w Polsce w 1995 roku oraz działania Policji na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowegoWiesław Karaś – str. 6
 • Konieczność zmian, czyli kilka słów w związku z projektem ustawy Prawo o ruchu drogowymMaciej Wroński  – str. 9
 • Niewykorzystany potencjał: społeczeństwoIlona Buttler – str. 14
 • Karetka z Lublina Przemysław Bednarski  – str. 18
 • Podwójne uprzywilejowanie?Zbigniew Drexler  – str. 20
 • Świetlne bariery bezpieczeństwaBolesław Stefaniak – str. 22
 • Czekając na boom – uwagi motocyklisty – Dariusz Dobosz – str. 25
 • Zmiana pasa ruchu Maciej Wroński  – str. 27
 • Stacjonarne mierniki radarowe jako środek prewencji na drogachTadeusz Rotter – str. 29
Kwartalnik BRD 1995/numer specjalny
Spis treści:
 • Dlaczego młodzi użytkownicy dróg wybrani zostali jako główny cel akcji  Ilona Buttler – str. 4
 • Zagrożenia młodych uczestników ruchu drogowego na polskich drogach  –  Anna Zielińska – str. 6
 • Drugi Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w państwach członkowskich Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ –  Ilona Buttler – str. 8
 • Wypadki drogowe z udziałem młodych kierowców w Europie  D.A.M. Twisk – str.  10
 • Współczesna młodzież polska Ida Leśnikowska-Matusiak  – str. 14
 • Zachowanie młodych kierowców a szkolenie na prawo jazdy  Dagfin Moe – str. 16
 • Działania profilaktyczne w odniesieniu do młodych uczestników ruchu na przykładzie Austrii  Maria  Dąbrowska-Loranc – str. 19
 • Młodzi kierowcy: zachowanie podczas jazy, wypadki, działania prewencyjne F.C.E. Wegman, D.A.M. Twisk – str. 22
 • Zaczynać bezpieczniej   – Ida Leśnikowska-Matusiak, Piotr Wroński – str. 26
Kwartalnik BRD 1995/3-4
Spis treści:
 • Czynnik prędkości w wypadkach drogowych w Polsce w 1994 r.Anna Zielińska – str. 2
 • Apel w sprawie poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu na drogach – Bogusław Liberadzki – str. 4
 • 1 km/h = 3%Ilona Buttler  – str. 6
 • Poprawiajmy Kodeks Drogowy, nie psujmy go! Zbigniew Drexler – str. 11
 • Europejskie systemy szkolenia kierowcówNicola Neumann – Opitz  – str. 13
 • Programowany System Bezpieczeństwa – Nowości techniki  – str. 18
 • Bezpieczeństwo ruchu drogowego – Program edukacyjny dla klas I-VIII szkoły podstawowej Maria Dąbrowska-Loranc, Ida Leśnikowska-Matusiak – str. 20
 • Śmiercionośne bariery. Uwagi motocyklisty Dariusz Dobosz – str. 28
 • Niewidomi w ruchu drogowym Bolesław Stefaniak – str. 29
 • Wzniesienia drogi a skuteczność hamowania samochodu –  Marek Guzek  – str. 32
Kwartalnik BRD 1995/1-2
Spis treści:
 • Stan bezpieczeństwa na drogach polskich w 1994 roku Anna Zielińska – str. 2
 • II Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w PolsceIda Leśnikowska-Matusiak – str. 4
 • Niebezpieczny wiek. Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym Ilona Buttler  – str. 7
 • O pewnych problemach rozwoju pojazdów, czyli ku pojazdom inteligentnymCezary Szczepaniak, Andrzej Szosland – str. 10
 • Za kierownicą inteligentnego samochodu Adam Grzeszak  – str. 15
 • Bezpieczny pojazd ToyotyJacek Łęgiewicz – str. 16
 • Teoria ruchu motocykla Dariusz Dobosz  – str. 17
 • II Międzynarodowy Tydzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Polsce – fotoreportaż – str. 18
 • Bezpieczeństwo dzieci podczas jazdy samochodemEmil Wolski, Roman Smolski – str. 20
 • Ratownictwo drogowe w działaniach państwowej straży pożarnejZbigniew Wiśniewski – str. 24
 • Wychowanie komunikacyjne w programie szkolnymBolesław Stefaniak – str. 28
 • Rozważania nad programem budowy autostradJarosław Olszewski  – str. 30
 • Bezpieczeństwo a szkolenie i egzaminowanie kierowcówPiotr Wroński – str. 31
Kwartalnik BRD 1994/4
Spis treści:
 • Zagrożenie na polskich drogach w I półroczu 1994 rokuAnna Zielińska – str. 2
 • Szkolenie kierowców pod lupą Ilona  Buttler  – str. 4
 • Certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych na znak bezpieczeństwa „B” w Instytucie Transportu Samochodowego Marian Pawłowski  – str. 8
 • Odzież ostrzegawczaKazimierz Robakowski, Krzysztof Łężak – str. 11
 • Wychowanie komunikacyjne dzieci – doświadczenia niemieckieIda Leśnikowska-Matusiak – str. 12
 • O zachowaniu się płynów hamulcowych w eksploatacji – Jerzy Kuśmierek, Barbara Wronko – str. 14
 • Wybrane problemy nadzoru nad ruchem drogowym na przykładzie m.st. WarszawyWitold Wiszniewski – str. 18
 • Uspokojenie ruchu na ciągach drogowych przechodzących przez małe miasta i miejscowości Andrzej Zalewski – str. 20
 •  Kontrowersje wokół zasad pierwszeństwa przejazdu – Maciej Wroński – str. 24
Kwartalnik BRD 1994/2-3
Spis treści:
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w 1993 rokuAnna Zielińska – str. 2
 • Rekonstrukcja wypadku drogowegoJanusz Niedziela  – str. 4
 • Wychowanie komunikacyjne w klasach IV-VIIIIda Leśnikowska-Matusiak – str. 7
 • O niektórych parametrach bezpiecznego samochoduJan Waściszewski  – str. 9
 • Drugi Międzynarodowy „Tydzień BRD”  – str. 12
 • Tylne tablice wyróżniające Artur Trościanko  – str. 13
 • Z doświadczeń skandynawskichAndrzej Sitkowski – str. 13
 • Powietrzna poduszka cz. IIKrzysztof Skinderowicz – str. 18
 • Raport o bezpieczeństwie ruchu drogowego w krajach EWG cz. II Sławomir Gołębiowski  – str. 18
 • Cukrzyk za kierownicą – Józef Sobczyński, A. Piątkiewicz  – str. 26
 • Bezpieczeństwo samochodu po naprawie nadwozia  Jerzy Dyszy – str. 29
 • Szkolenie kierowców w systemie „jazdy z osoba towarzyszącą” Piotr Wroński – str. 32
Kwartalnik BRD 1994/1
Spis treści:
 • Zagrożenie dzieci na drogachAnna Zielińska – ITS
 • Urządzenia przeciwblokujące i urządzenia przeciwpoślizgowe – C. Szczepaniak – Instytut Pojazdów Politechniki Łódzkiej
 • Wpływ alkoholu na sprawność kierowcy  J. Bąk, I. Buttler – ITS
 • Raport o bezpieczeństwie ruchu drogowego w krajach EWG S. Gołębiowski – ITS
 • Jazda nocą a zasada ograniczonego zaufania R. Stefański – Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Prokuratury
 • Czy kobiety za kierownicą zagrażają bezpieczeństwu ruchu drogowego?W. Suchorzewski, K. Kleszczewska
 • Ewolucja mocy silników samochodowych i jej wpływ na zużycie paliwa – M. Bernhardt – ITS
 • Nowa koncepcja wydawania praw jazdy i ewidencji kierowców – S. Soboń  – MIiGM
 • O gaśnicach raz jeszczeS. Soboń – MTiGM
 • Wywiad z Sobiesławem Zasadą
 • Używanie świateł w ciągu dnia jako środek poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowegoP. Wroński – ITS
 • My się ścigamy – ty otrzymujesz rezultaty – J. Dyszy
Kwartalnik BRD 1993/4
Spis treści:
 • Zagrożenie pieszych – I półrocze 1993Zielińska A. – ITS
 • Nowa koncepcja rejestracji i ewidencji pojazdówSoboń S. – MTiGM
 • Forum bezpieczeństwa ruchu i środowiska – Kędzierski J.
 • Nowy system szkolenia policji drogowejKrasny W. – Zakład Ruchu Drogowego Centrum Szkolenia Policji w Legionowie
 • Audycja dla milionów – wywiad z red. A. Żyznym kierownikiem zespołu „Radia Kierowców”
 • Bezpieczna odległość od poprzedzającego pojazduGołębiowski S.
 • Powietrzna poduszkaSkinderowicz K.
 • Egzamin na prawo jazdy w dowolnie wybranym ośrodku –  Stefański R. – MS Departament Prokuratury
 • Transport samochodowy a środowisko przyrodnicze Mazur E. – Katedra Geografii Transportu Uniwersytet Szczeciński
 • Ratowniczy Volkswagen –  Wroński P. – ITS
Kwartalnik BRD 1993/3
Spis treści:
 • Stan bezpieczeństwa – I półrocze 1993Zielińska A. – ITS
 • Wychowanie komunikacyjne w przedszkolach i szkołach podstawowychButtler I., Leśnikowska-Matusiak I. – ITS
 • Szkoły przepisów ruchu drogowego w KaliforniiGołębiowski S. – ITS
 • Samochodowe reaktory katalityczne, – Bernhardt M. – ITS
 • Zmiany w przepisach o rejestracji pojazdów,Soboń S. – MTiGM
 • Młody kierowca – większe zagrożenie  – Leśnikowska-Matusiak I. – ITS
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim (3)Dyszy J.
 • Bezpieczeństwo podczas rajdów motorowych
Kwartalnik BRD 1993/2
Spis treści:
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w I kwartale 1993
 • Zadania Instytutu Transportu SamochodowegoŁepkowski C. – ITS
 • Centrum Bezpieczeństwa Ruchu DrogowegoDąbrowska-Loranc M. – ITS
 • Samochód ratowniczyWroński P. – ITS
 • Nowe znaki i sygnały Soboń S. – MTiGM
 • Problemy brd w Polsce – Raport Rady Nordyckiej
 • Jak kierować… lepiej?
 • Czym jeździmy? Kawecki M.
 • Samochodowe reaktory katalityczneBernhardt M. – ITS
 • Bezpieczeństwo przede wszystkim (2) – Dyszy J.
Kwartalnik BRD 1993/1
Spis treści:
 • Wypadki drogowe z udziałem PF 126pGołębiowski S. ITS
 • Wychowanie komunikacyjneLeśnikowska-Matusiak I. – ITS
 • Stop: kontrola ekologiczna –  Bernhardt M. – ITS
 • Ważniejsze zmiany w warunkach technicznych, homologacji i badaniach pojazdówSoboń S. – MIiGM
 • Płyn hamulcowy elementem układu hamulcowegoWronko B. – ITS
 • Raport Rady Nordyckiej
 • Jak badać o bezpieczeństwo czynne samochodu? – Orzełowski S., Polorski J., Trzciński S. – Politechnika Warszawska
 • Bezpieczeństwo przede wszystkimDyszy J.
 • Wypadki drogowe w dawnym ZSRRRotter T. – Uniwersytet Jagielloński
Kwartalnik BRD 1992/1
Spis treści:
 • Jak poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce? Suchorzewski W. – Politechnika Warszawska
 • Serva Vitam – ocal życie – Szamałek K.
 • Obowiązkowe foteliki dla dzieci we Francji – Dąbrowska-Loranc M. – ITS
 • Zdradliwe płynyKuśmierek J. – ITS
 • Motoryzacja – sukces czy porażka? Uciążliwość motoryzacji dla środowiska naturalnegoBernhardt M. – ITS
 • Spliny wiodą prym –  Adamczyk J.
 • Wspólne działania mogą przynieść efekt – wywiad z Z. Żelazkiem kierownikiem Brd
 • Czego nie wypada pisać o wypadkach? – Korwin-Mikke J.
Skip to content