Projekty badawcze

Module Close To

Opracowanie i wdrożenie modułu edukacyjnego CLOSE TO do systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Unii Europejskiej MODULE CLOSE TO.
EU Module Close To Project: Peer-to-peer Training in Driver Training Education.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Grant KE

STRONY PROJEKTU:
https://trimis.ec.europa.eu/project/implementation-successfully-tested-methodological-approach-european-driving-education

CEL PROJEKTU:
Opracowanie i pilotaż nowego modułu edukacyjnego w szkoleniu kierowców polegającego na konfrontacji kandydatów na kierowców ze sprawcą wypadku drogowego. Zmianę niewłaściwych postaw i zachowań kandydatów na kierowców (młodych kierowców) – uwrażliwienie na znaczenie własnego zachowania w ruchu drogowym jako kierującego pojazdem i jego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników ruchu; refleksja nad własnym zachowaniem w ruchu drogowym; przewidywanie i ocenę własnego zachowania w ruchu drogowym; samokontrolę.
Zwrócenie uwagi organom rządzącym zajmującym się tematyką bezpieczeństwa ruchu drogowego na konieczność opracowania i realizowania zajęć dla kandydatów na kierowców w oparciu o nowe metody edukacyjne, mające na celu zmianę postaw i zachowań kierowców, a w rezultacie służących ograniczeniu liczby wypadków i poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2008-2010.

PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt był realizowany w 11 krajach Unii Europejskiej (Austria, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Francja, Niemcy, Węgry, Polska, Słowenia, Szwecja). Liderem projektu było Austriackie Towarzystwo Badania Mobilności (FGM – Forschungsgesellschaft Mobilität, Austrian Mobility Research). Pozostałych 12 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to:

 • Instytut Transportu Samochodowego, ITS (Polska)
 • Public Transport and Traffic Panning, Department of the Styrian Provincial (Austria)
 • Lardis & Partners, Consulting Engineers (Cypr)
 • Centrum Dopravního Výzkumu, CDV (Czechy) 
 • Health Prevention Developement, Association Avenir Santé (Francja)
 • Verkehr Human GmbH (Niemcy)
 • 4Safetrack (Grecja)
 • Terrace (Węgry)
 • University of Maribor, Faculty of Civil Engineering (Słowenia)
 • Universitat de Valencia (Hiszpania)
 • A.U. Education (Hiszpania)
 • Trivector Information AB – Consulting and Research in Communication and Education (Szwecja)


OPIS PROJEKTU:
W ramach projektu stworzono, przeprowadzono pilotaż i poddano ewaluacji nowy moduł edukacyjny do szkolenia kandydatów na kierowców. Moduł edukacyjny CLOSE TO polega na spotkaniu kandydatów na kierowców ze sprawcami bądź ofiarami wypadków drogowych. Wykorzystuje się metodę peer-to-peer, w której rówieśnik relacjonuje problem rówieśnikowi. Ważne jest, aby sprawca miał jak najwięcej cech wspólnych w grupą kursantów – pochodził 
z tej samej okolicy, był w podobnym wieku, itd., tak, aby obecne na kursie osoby identyfikowały się z nim i wyobrażały sobie siebie w jego sytuacji. Sprawcy wypadków drogowych, czyli trenerzy-rówieśnicy (peer-mentors), dzielą się swymi doświadczeniami z kandydatami na kierowców.
Młodzi kierowcy (uczestnicy kursów na prawo jazdy) konfrontowani są z przeżyciami innych młodych kierowców, którzy spowodowali ciężkie wypadki drogowe. Sprawcy wypadków są przygotowani pod kierunkiem opiekującego się nimi instruktora w ośrodkach szkolenia kierowców lub w szkołach średnich. Młodzi sprawcy wypadków drogowych są rekrutowani zazwyczaj za pośrednictwem organów sądowniczych lub organizacji i instytucji związanych z problematyką wypadków drogowych. Zlecenie sprawcom udziału w kursach i zajęciach dla przyszłych kierowców, a więc wykonanie nieodpłatnej pracy społecznej, jest bardziej pożyteczne niż orzekanie im małych wyroków sądowych. Co więcej, stanowi ono również pewną formę moralnego zadośćuczynienia.

Zajęcia uzupełniają materiał szkoleniowy realizowany na kursie w ośrodkach szkolenia kierowców. Obecność na zajęciach trenera-rówieśnika i opowiedzenie historii, jak stał się sprawcą wypadku drogowego uświadamia kursantom, że niewiele trzeba, by spowodować wypadek. Autentyczna opowieść o wypadku, który niedawno się wydarzył w okolicy znanej słuchaczom oraz był spowodowany przez osobę w ich wieku to opowieść o przyczynach, skutkach i okolicznościach zdarzenia. Bliskość nadawcy i odbiorcy informacji, emocjonalny charakter relacji potęgują efekt przeprowadzanych w ten sposób zajęć.  W ramach ewaluacji prowadzono badania ankietowe przed zajęciami, zaraz po nich oraz w 6 miesięcy później, oceniając zmiany w postawach i zachowaniach młodych kierowców będące efektami uczestnictwa w wyżej opisanych spotkaniach.

MODULE CLOSE TO – podręcznik dla organizatorów

Skip to content