Aktualności

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 jest kompleksową strategią poprawy bezpieczeństwa na polskich drogach do 2030 roku.  Celem Programu jest nie więcej niż 1 455 ofiar śmiertelnych i 5 317 ciężko rannych w Polsce w 2030 roku.

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przedstawiła Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 (NPBRD). Strategia wyznacza działania, których celem jest zmniejszenie o 50% liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych do 2030 r. (rok bazowy 2019), w przyjętej do 2050 r. wizji polskiej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego całkowitego wyeliminowania ofiar śmiertelnych i ciężko rannych (zgodne z europejską polityką transportową Wizji Zero).  NPBRD 2021-2030 został przygotowany w oparciu o międzynarodowe wytyczne w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego tj. zasadę systemowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz ideę Bezpiecznego Systemu (idea zakłada, że człowiek popełnia błędy, należy więc tak tworzyć system: droga-pojazd-człowiek, by w momencie wypadku zminimalizować jego skutki). Działania strategiczne w NPBRD opierają się na 5 podstawowych filarach bezpieczeństwa  którymi są: system zarządzania brd, bezpieczny człowiek, bezpieczna infrastruktura, bezpieczny pojazd, ratownictwo i opieka powypadkowa. Kierunki działań w Programie koncentrują się na głównych priorytetach bezpieczeństwa ruchu drogowego według podejścia 4xE: (1) inżynieria (Engineering), (2) nadzór (Enforcement), (3) edukacja (Education) oraz (4) ratownictwo (Emergency).

Systemowe zarządzanie brd na poziomie krajowym i regionalnym uwzględnia trzy powiązane z sobą elementy: zarządzania instytucjonalne, konkretne działania (interwencje) oraz rezultaty.

Rys. Systemowe zarządzanie brd według NPBRD 2021-2030

W celu skutecznego monitorowania postępów realizacji strategii NPBRD 2021-2030 przyjęto kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators) w 8 obszarach interwencji:

– prędkość

– pasy bezpieczeństwa i systemy urządzeń przytrzymujących dla dzieci

– wyposażenie ochronne (kaski dla motocyklistów, motorowerzystów i rowerzystów)

– alkohol

– rozproszenie uwagi (odsetek kierowców nieużywających mobilnych urządzeń klasy handheld)

– bezpieczeństwo pojazdów

– infrastruktura

– opieka po wypadku.

Adresatami Programu są wszyscy odpowiedzialni za bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce, a więc m.in. parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, zarządców dróg, projektantów dróg, służb nadzoru, jak również wszyscy uczestnicy ruchu drogowego.  Osiągnięcie celu NPBRD 2021-2030 będzie możliwe, jeżeli wszyscy interesariusze Programu przyjmą wspólne podejście do problematyki wypadków drogowych i zobowiązanie zdecydowanych działań w kierunku poprawy brd.  W ten sposób osiągnięty zostanie efekt synergii, wynikający z wzajemnego wsparcia kluczowych partnerów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia.

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030 jest programem wyznaczającym kierunek, w jakim należy podążać, by osiągnąć zamierzone cele, a nie planem konkretnych działań. Konkretne działania zostaną określone w programach realizacyjnych przyjętych na konkretne lata.

Plik do Pobrania

Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2021-2030

Skip to content