Aktualności

Wizja zero w Bydgoszczy

Ideę Wizji ZERO i zasady wdrażania na przykładzie miast amerykańskich przedstawione zostały w Bydgoszczy w maju 2018 roku. Prezentacja pt. „Wizja Zero w aspekcie bezpieczeństwa pieszych” jest doskonałym punktem wyjścia do tworzenia lokalnych działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wskazuje kroki milowe, które należy podjąć w celu realizacji Wizji ZERO w mieście/obszarze:
1. Określić cel (zero ofiar śmiertelnych i ciężko rannych), termin jego realizacji.
2. Ustalić priorytety i stworzyć kompleksowy plan działań, poprzedzony dokładną identyfikacją problemów, lokalizacją ciągów/ulic/obszarów o największym zagrożeniu.
3. Stworzyć koalicję instytucji ściśle współpracujących.
4. Włączyć społeczność lokalną od etapu planowania do wdrożenia.
5. Rozpowszechniać informacje i gromadzić opinie społeczności lokalnej (strona www).
6. Edukować, tłumaczyć, wskazywać możliwości, nakłaniać do zmiany zachowań.

Podczas XXIV sesji Rady Miasta Bydgoszcz w maju 2020 r. przyjęto dokument „Bydgoszcz 2030. Strategia rozwoju” (do pobrania poniżej w zakładce LITERATURA). Wśród kilkunastu celów operacyjnych w 6 podstawowych obszarach funkcjonowania miasta zdefiniowano cel III.2.1. „Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców”, do którego przypisano miernik „Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych” z wartością docelową na 2030 rok równą ZERO. W zaplanowanych programach wdrożeniowych ujęto „Program bezpieczeństwa ruchu drogowego (Vision Zero)”.

Strategia rozwoju miasta opracowana została przy udziale mieszkańców, różnych grup interesariuszy, a w zakresie działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego przez Stowarzyszenie Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

Przyjęcie Wizji ZERO ofiar śmiertelnych i rannych wypadków drogowych w Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 r. było poprzedzone cyklem debat nt. bezpieczeństwa ruchu drogowego, powołaniem Zespołu działającego na rzecz poprawy brd.

Powołany w Bydgoszczy zespół działania na rzecz poprawy brd tworzą: Zastępca Prezydenta Miasta, Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej, Przedstawiciel Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, Przedstawiciel Komendanta Miejskiej Policji, Straży Miejskiej, przedstawiciele Stowarzyszenia na rzecz rozwoju transportu publicznego i Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy.

Do zadania Zespołu poprawy brd należy:

  • analiza rozwiązań dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • podejmowanie inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • propagowanie i inspirowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • podział środków z budżetu miasta na działania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego i kontrola wydatkowania środków finansowych,
  • swoje stanowisko Zespół przedkłada Prezydentowi Miasta.

Ideę Wizji ZERO i zasady wdrażania na przykładzie miast amerykańskich przedstawiono w jednej z debat organizowanych przez Społecznego Rzecznika Pieszych w Bydgoszczy w maju 2018 roku. Prezentacja pt. „Wizja Zero w aspekcie bezpieczeństwa pieszych” (do pobrania poniżej w zakładce LITERATURA)

Więcej informacji o inicjatywie Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych w Bydgoszczy:
https://piesi.bydgoszcz.pl/vision-zero/

Pliki PDF:

Bydgoszcz 2030 – Strategia rozwoju

Prezentacja Wizja Zero w aspekcie bezpieczeństwa pieszych

Skip to content