Projekty badawcze

SOL

SOL – Kompleksowa Strategia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Europy Środkowej.
SOL (Save Our Lives) – A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Projekt był współfinansowany z funduszy europejskich z Programu Operacyjnego – Europa Środkowa, w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej.
 
STRONA PROJEKTU:
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2010-2013.
 
PARTNERZY PROJEKTU:
Liderem projektu była włoska Agencja ALOT (Agency of East Lombardy for Transport and Logistic). Pozostałych 11 członków z obszaru Europy Środkowej, które weszły w skład konsorcjum realizującego projekt, to: 
• ITS – Instytut Transportu Samochodowego (Polska),
• Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego – Regionalne Centrum BRD – Olsztyn (Polska),
• FGM – AMOR Austrian Mobility Research (Austria),
• Prowincja Styria (Austria),
• University of Tübingen (Niemcy),
• HBH Project (Czechy),
• University of Žilina (Słowacja),
• Global Road Safety Partnership (Węgry),
• KTI – Institute for Transport Sciences – Non Profit Ltd.(Węgry),
• AMZS – Automobile Association of Slovenia (Słowenia),
• ZAS – The Associacion of the Driving Schools In Slovak Republic (Słowacja).
 
CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości lokalnych i regionalnych interesariuszy do działania w celu ograniczenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar w Europie Środkowej. Osiągnięcie tego rezultatu wymagało opracowania strategii bezpieczeństwa ruchu drogowego, którą dałoby się łatwo realizować i adaptować w zróżnicowanych warunkach tej części Starego Kontynentu. Założono, iż proces ten powinien przebiegać przy udziale społeczności lokalnych, w ramach których należy stworzyć kompetentne struktury zarządzające. Ich zadaniem byłoby rozwiązywanie problemów związanych z negatywnymi i nieprzewidzianymi skutkami transportu drogowego. 
 
OPIS PROJEKTU:
Ponieważ w ramach projektu SOL została utworzona sieć zaangażowanych społeczności lokalnych, mogły się one wymieniać dobrymi praktykami i doświadczeniami. Aktywność tej sieci polegała zarazem na mobilizowaniu odpowiednich osób do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia liczby wypadków drogowych i ich ofiar na swoim terenie oraz wypracowanie efektywnych i skutecznych rozwiązań w kontekście zrównoważonego transportu.

Projekt SOL składał się z 6 pakietów zadaniowych: 
• WP1 (pakiet 1) – Zarządzanie projektem.
• WP2 – Komunikacja, zarządzanie wiedzą i rozpowszechnianie.
• WP3 – Ocena stanu brd w obszarze Europy Środkowej i grup interesariuszy.
• WP4 – Regionalne programy poprawy brd oraz rozwój kompetencji kadr.
• WP5 – Wdrażanie regionalnych programów brd.
• WP6 – Zatwierdzenie, wykorzystanie oraz transnarodowa sieć brd w obszarze Europy Środkowej.

Instytut Transportu Samochodowego był odpowiedzialny za realizację pakietu WP3. W ramach swojego zadania ITS opracował narzędzia pozwalające na przeprowadzenie oceny stanu brd w regionach biorących udział w projekcie. Na podstawie tej oceny wskazano główne problemy brd, jakie w nich występują. 
W ramach projektu przeprowadzono m.in. badania opinii społecznej, które dały kompleksowy obraz sytuacji, obejmujący preferencje transportowe i zachowania w ruchu drogowym respondentów w wybranych regionach obszaru Europy Środkowej. Badanie pokazało również postrzeganie bezpieczeństwa ruchu drogowego przez mieszkańców wybranych rejonów. We wszystkich regionach objętych badaniem respondenci uznali, że czynnikiem mającym największy wpływ na brd jest zachowanie i kultura użytkowników dróg. W wielu regionach podkreślano także duże znaczenie edukacji i szkolenia. 
 
REZULTATY PROJEKTU:
Rezultaty projektu SOL to:
• skuteczniejsze planowanie działań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego w miastach/regionach,
• skoordynowana, wielosektorowa współpraca w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i zrównoważonego transportu w miastach/regionach,
• wdrażanie działań, których realizacja wynika z przeprowadzonych wcześniej analiz i badań,
• rozwój międzynarodowej i krajowej sieci powiązań osób i instytucji mających wspólną wizję bezpieczeństwa ruchu drogowego,
• stworzenie zestawu narzędzi dla miast/regionów, pozwalającego na samodzielne wdrożenie idei SOL,
• wydanie podręcznika pt. „The SOL Road Safety Guidelines”, który zawiera wytyczne dla ekspertów, praktyków oraz decydentów bezpieczeństwa ruchu drogowego dotyczące zagrożeń w ruchu. 
 
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE:
W dniu 27 maja 2013 roku w Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.
 
Skip to content