Projekty badawcze

SARTRE 4

Społeczne Postawy wobec Zagrożeń w Ruchu Drogowym w Europie (SARTRE 4).
Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe (SARTRE 4).

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Grant Komisji Europejskiej.
 
STRONA PROJEKTU:
 
OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2009-2012.
 
PARTNERZY PROJEKTU:
Projekt był realizowany w 17 krajach Unii Europejskiej, a także w Serbii i w Izraelu. Liderem projektu był francuski Instytut Nauki i Technologii Transportu, Planowania Przestrzennego, Rozwoju i Sieci (IFSTTAR). Pozostałe instytucje wchodzące w skład konsorcjum realizującego projekt to:
• Instytut Transportu Samochodowego (Polska)
• Slovenian traffic safety agency (Słowenia)
• Federal Highway Research Institute, BASt (Niemcy)
• Belgian Road Safety Institute (Belgia)
• Transport Research Center (Czechy)
• Traffic Department (Hiszpania)
• Europe Research Transport (Francja)
• Technical Chamber of Cyprus, Cypr
• French Institute of Science and Technology for Transport, Development and Networks (Francja)
• Kuratorium für Verkehrssicherheit (Austria)
• Scientific Institute of Transport (Węgry)
• Road Traffic Safety Agency (Serbia)
• National Technical University of Athens (Grecja)
• Road Safety Administration (Irlandia)
• Italian Society for Road Safety Psychology (Włochy)
• Institute for Road Safety Research (Holandia)
• Tallinn University of Technology (Estonia)
• Swedish National Road and Transport Research Institute (Szwecja)
• Technical Research Centre of Finland (Finlandia)
• Ergonomics & Safety (Izrael)
 
CEL PROJEKTU:
Głównym celem projektu było badanie i monitorowanie postaw europejskich użytkowników dróg, a także ich deklarowanych zachowań i opinii na temat zagrożeń występujących w ruchu drogowym. 
 
OPIS PROJEKTU:
Projekt SARTRE 4 stanowi element Europejskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Drogowego (ERSO). Istotą projektu było porównanie doświadczeń uczestniczących w nim krajów oraz zidentyfikowanie najpoważniejszych problemów, które przed nimi stoją, po to, aby możliwy możliwe stało się podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa (zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim). Projekt zajmuje się opisem i analizą doświadczeń związanych z mobilnością, sposobem, w jaki przedstawiciele różnych grup użytkowników dróg  postrzegają swoje potrzeby związane z bezpieczeństwem, ich opiniami dotyczącymi jazdy z nadmierną prędkością oraz sytuacjami ograniczonej zdolności prowadzenia pojazdów (m.in. pod wpływem alkoholu), a także postawami wobec motocyklistów, pieszych i innych użytkowników dróg. Niezbędnym warunkiem rzetelności takich badań jest zapewnienie identycznej metodologii badań (tzn. przyjęcie ujednoliconej definicji badanej populacji, procedury doboru próby i konstrukcji narzędzia badawczego). 
Dotychczas zrealizowano cztery edycje badań: SARTRE 1 (1991-1992), SARTRE 2 (1996-1997), SARTRE 3 (2002-2003) oraz SARTRE 4 (2009-2012). W pierwszych trzech edycjach projektu badaniami objęci byli wyłącznie kierowcy; w czwartej edycji natomiast grupę docelową poszerzono o motocyklistów, rowerzystów, pieszych oraz osoby korzystające z transportu publicznego. W ramach projektu SARTRE 4 metodą kwestionariuszowego wywiadu osobistego przebadano 21 280 osób z 19 państw. Uzyskane wyniki badań dostarczyły cennego wglądu w społeczne postrzeganie zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego i pozwoliły dokonać porównania zachowań użytkowników dróg oraz ich doświadczeń w różnych krajach. Odwołując się do tych wyników, można wprowadzić nowe lub zmodyfikować obowiązujące akty prawne związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego w Europie, a także promować rozwiązania w dziedzinie mobilności przyjazne środowisku naturalnemu oraz uruchomiać kampanie informacyjne zwiększające w skuteczny sposób poziom świadomości obywateli EU w tym zakresie. 
 
KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE:
W dniu 8 listopada 2012 roku w siedzibie ECTRI Brukseli odbyła się konferencja podsumowująca wyniki realizacji projektu. 
 
POLECANE PUBLIKACJE:
• Buttler, I. (2003). SARTRE 3: Podstawowe dane, Kwartalnik BRD, (4), 9-12.
 
Skip to content