Projekty badawcze

Icarus

Międzykulturowe Podejście do Bezpieczeństwa Użytkowników Dróg ICARUS.
Inter-Cultural Approaches for Road Users Safety ICARUS

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Grant KE
Praca statutowa

STRONA PROJEKTU:
https://road-safety.transport.ec.europa.eu/system/files/2021-07/icarus.pdf

CEL PROJEKTU:
Badanie opinii, postaw i zachowań młodych kierowców oraz identyfikacja głównych czynników zagrażających bezpieczeństwu drogowemu.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2009-2010.

PARTNERZY PROJEKTU:
Liderem projektu był Rzymski Uniwersytet „Sapienza”. Projekt był realizowany w 16 krajach Unii Europejskiej (m.in. w Polsce).

OPIS PROJEKTU:
Projekt obejmuje trzy szerokie obszary: stworzenie europejskiej sieci międzynarodowych instytucji zajmujących się promocją brd, badania w dużej próbie młodych kierowców (po 1000 uczestników w każdym kraju), opracowanie programu szkolenia młodych kierowców opartego na uwzględnieniu czynników ryzyka o charakterze zarówno uniwersalnym, jak i specyficznym dla danego kraju. Projekt opiera się na konstatacji, że zagrożenia związane z wypadkami drogowymi mają wiele źródeł, wliczając to także te związane z tzw. „czynnikiem ludzkim” (błędy, rozproszenie uwagi, naruszenie przepisów kodeksu drogowego i psychofizyczne ograniczenia kierowców). Stąd tak ważna jest rola działań prewencyjnych oraz potrzeba opracowania efektywnych i opartych na badaniach naukowych programów szkolenia kierowców.
Wśród sprawców zdarzeń spowodowanych nadmierną i niedostosowaną do warunków ruchu drogowego prędkością jazdy dużą grupę stanowią kierujący w przedziale wiekowym 18-24 lata, tzw. młodzi kierowcy. Osoby w wieku 18-24 lata cechuje brak doświadczenia oraz duża skłonność do brawury i podejmowania ryzyka podczas prowadzenia pojazdu. Młodzi kierowcy to nie tylko problem w Polsce, ale i w Europie. Stąd też podejmowanych jest wiele inicjatyw mających wpłynąć na postrzeganie ryzyka i podejmowanie niebezpiecznych zachowań wśród tej grupy użytkowników dróg. Jedną z nich jest program szkoleniowy opracowany w ramach projektu ICARUS.
Punktem wyjścia projektu był poznanie profilu młodego kierowcy (young driver profile). Duże znaczenie w tym kontekście miało porównanie programów nauczania z zakresu brd wśród krajów europejskich, zestawienie instytucji zaangażowanych w edukację brd, poznanie metodyki szkoleń bądź nauczania, oceny swojego kraju w tym obszarze, a także przedstawienie kierunków zmian.
W ramach realizacji projektu powstał m.in. film pt. „Młoda Europa” dotyczący zagadnień brd.

Skip to content