Projekty badawcze

eRIC

Opracowanie i wdrożenie interaktywnych multimedialnych programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Zjednoczonej Europie ERIC.
Experiencing CBT Programmes in Road Safety in the European Community.

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:
Komisja Europejska
Grant DGTREN
(TREN-E3-08-S-ST-S07.86374-ERIC-DV)


STRONY PROJEKTU:
http://www.uv.es/proeric

CEL PROJEKTU:
Opracowanie i przeprowadzanie pilotażu multimedialnych interaktywnych programów komputerowych dla kierowców (dwa tematy: zmęczenie i fizyka jazdy).

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Lata 2008 – 2010.

PARTNERZY PROJEKTU:
W projekcie uczestniczyły 4 kraje EU. Liderem projektu była Niemiecka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (Deutscher Verkehrssicherheitsrat). Pozostałych 3 członków wchodzących w skład konsorcjum realizującego projekt to

  • Instytut Transportu Samochodowego (Polska) 
  • FACTUM OHG, Institut Gute Fahrt (Austria)
  • INTRAS-UVEG – Research Institute on Traffic & Road Safety of the University of Valencia (Hiszpania)


OPIS PROJEKTU:
W ramach projektu przygotowano multimedialne interaktywne programy edukacyjne dla kierowców na dwa tematy: zmęczenie kierowcy oraz fizyka jazdy. Wdrożenie pilotażowe przygotowanych programów pozwoliło na ich ewaluację. Ocenie poddany został stopień akceptacji metody nauczania z użyciem programów komputerowych. Na podstawie ankiet ewaluacyjnych określono zakres koniecznych modyfikacji.  
Badanie ankietowe były wskaźnikiem stopnia zainteresowania tematyką grupy docelowej. Ostateczne wersje programów edukacyjnych przygotowano do wdrożenia do szkolenia i doskonalenia kierowców w Polsce oraz innych krajach UE w trzech wersjach językowych: polskiej, niemieckiej i hiszpańskiej. W ramach projektu opracowano również strategię i rozpowszechniano programy na płytach CD. Na zakończenie przygotowano zalecenia dotyczące transferu wiedzy i metod nauczania oraz narzędzi szkoleniowych dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego pomiędzy różnymi krajami.
Wykorzystanie interaktywnych narzędzi w szkoleniu kierowców ma na celu podnoszenie świadomości zagrożeń oraz doskonalenie zachowań kierowców w ruchu drogowym.

Zadaniem, które wciąż oczekuje na realizację jest udostępnienie programów CBT na platformie internetowej jako WBT. Istnieje jednak szereg kwestii, które muszą zostać rozwiązane (np. aspekt prawny dotyczący praw autorskich). Wykorzystywanie programów CBT w edukacji musi być związane m.in. z dostosowaniem metodyki nauczania, zmianami w organizacji procesu edukacyjnego oraz rzetelną ewaluacją ich wpływu na osiągnięcia osób uczących się. Nowoczesna technologia zwiększa jakość edukacji, ale należy ją wykorzystywać świadomie i celowo.
Jak wykazały badania przeprowadzone w ramach europejskiego projektu, interaktywne multimedialne programy edukacyjne w szkoleniu kierowców mogą i powinny być szeroko stosowane.

eRIC Final Report

Skip to content